Sociální projekty

Jsme firma se silným sociálním cítěním a sponzorujeme některé projekty, které pomáhají lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Věříme, že poskytnutím sponzorského daru pro podporu těchto projektů pomáháme dobré věci. V současné době podporujeme tyto organizace a projekty:

Chráněné bydlení na Xaverově

Chráněné bydlení na Xaverově poskytuje sociální pobytovou službu chráněného bydlení. Tato služba poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální možné míře vést běžný způsob života. Klienty služby chráněného bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni. Chráněné bydlení poskytuje sociální službu pěti obyvatelům znevýhodněným mentálním postižením nebo duševní nemocí kombinovanou s mentálním postižením. Smyslem chráněného bydlení je umožnit lidem s handicapem bydlet v prostředí, které pro ně představuje domov, žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství. Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována asistence při sebeobsluze, obstarávání domácnosti a osobních záležitostí, rozvíjení individuálních zájmů, hledání pracovního uplatnění apod. Malé chráněné bydlení umožňuje osobní a individuální přístup ke každému z jeho obyvatel.

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dospělým lidem s dlouhodobým duševním nemocněním, především psychotickým, v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko a Karlovarsko. První občanské sdružení Fokus vzniklo na začátku roku 1990 v Praze a záhy rozšířilo svou činnost do regionů Mladá Boleslav, Liberec, Ústí nad Labem a Vysočina (Havlíčkův Brod a Pelhřimov), Turnov, Písek, Tábor a Opava. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická a sociální rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Sdružení získává prostředky na svou činnost ze státních dotací, grantů, sponzorských darů a výnosů některých pracovně - rehabilitačních programů.

Do programů poskytovaných Fokusem vstupují klienti výhradně na základě svého rozhodnutí a mohou z nich také kdykoliv odejít. Fokus Mladá Boleslav poskytuje svým klientům tyto služby: centra soc. rehabilitace, sociálně terapeutické dílny (např. knihařskou, šicí, zahradnickou, kavárnu v PL Kosmonosy), chráněné bydlení, agenturu podporovaného zaměstnávání. Vstup do těchto služeb probíhá přes terénní tým, který poskytuje klientům case management (koordinaci služeb poskytovaných nejen sdružením Fokus, ale i ostatními poskytovateli v regionu, které klient využívá, na základě rehabilitačního plánu vypracovaném společně s klientem a revidovaném v pravidelných intervalech).

Duševní nemoci jsou třetí nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu a pouze každý desátý duševně nemocný se vrací do práce. Být zdravý je pro část duševně nemocných nedosažitelný cíl. Přesto mohou žít jako zdraví lidé. Ale ani cesta k tomuto cíli nebývá zcela snadná a krátká a někdy není bez pomoci ostatních možná. O. s. Fokus vznikl právě pro ty, kteří se po různě dlouhém období nemoci vracejí zpátky do normálního života.

Křesťanská akademie mladých, z. s. (KAM)

Kořeny KAM sahají do roku 1990, kdy skupina mladých lidí pod vedením Vladka Lipuse začala ve sboru CB Horní Suchá pořádat anglické kempy a víkendové pobyty. Tyto aktivity jim umožnily kontakt s různými misionáři ze západu a posléze se skupinou pastorů mládeže, kteří vnímali povolání pomáhat církvi ve východní Evropě. V listopadu 1993 se do České republiky přestěhovali Dave a Connie Patty, sloužící v rámci rodící se Josiah Venture, se svou rodinou, a na začátku roku 1994 se k nim připojili Ken a Andrea Pitcher s rodinou. Společně s vedoucími mládeže z CB Havířov, CB Ostrava a původním týmem kolem Vladka Lipuse začali pracovat na přípravě programů, které by přitáhly mladé lidi. V roce 1994 tento tým vedl první anglický kemp, kterého se zúčastnilo okolo 70 mladých lidí. Brzy nato začal v Havířově fungovat klub mládeže zvaný „Koinonia". Aktivity pro mládež se začaly rozvíjet také v Ostravě. Do roku 1997 uspořádal tento tým 11 anglických letních kempů, připravil 30 vedoucích ve „Škole vedoucích mládeží" a vedl tréninkové dny pro týmy vedoucích mládeží pod názvem „Pracovní dny týmů". Jako zázemí pro podporu této práce bylo zakoupeno rekreační středisko v Malenovicích, které bylo následně přebudováno na moderní konferenční centrum. Dne 2. srpna 1997 byl KAM oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení zastřešující tuto práci. Zakládajícími členy výboru byli Dave Patty, Vladek Lipus a Ken Pitcher.

NADACE KRÁSA POMOCI

Nadace vznikla v roce 2008. Založila ji Taťána Gregor Brzobohatá, která je nyní předsedkyní správní rady. Za 14 let fungování Nadace rozdělila mezi další neziskové organizace pomáhající seniorům 34 mil. Kč a celkem seniory podpořila částkou přes 50 mil. Kč. Ve vlastním projektu „Doma bez obav" pomohla tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně v domácím prostředí. Jsou to často lidé, kteří nemají rodinu nebo ji mají daleko a nemají nikoho, kdo by jim v životních situacích pomohl. Nadace Krása pomoci je právě tou pomocnou rukou, která pečuje o praktické i psychické potřeby seniorů. Důležitou součástí práce Nadace je osvěta a otevírání seniorských témat na veřejnosti (výživa seniorů, osamělost, dezinformace, zaměstnávání lidí v předdůchodovém věku atd.).

Čekejte prosím...
cross