Školení, zkoušení a certifikace NDT pracovníků

Certifikační orgán pro certifikaci personálu (certifikační orgán č. 3226) společnosti DOM – ZO 13, s.r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci. Certifikaci personálu nedestruktivního zkoušení (NDT) poskytujeme v metodách VT - vizuální zkoušení a PT - kapilární zkoušení pro stupně 1 a 2 ve výrobkovém sektoru w - svařované výrobky. Platnost námi vydaných certifikátů osob si můžete ověřit zde. Seznam pozastavených a odebraných certifikátů naleznete zde.

Dále provádíme školení a přípravné kurzy pro certifikaci pracovníků NDT v metodách VT - vizuální zkoušení a PT - kapilární zkoušení pro stupně 1 a 2 ve výrobkovém sektoru w - svařované výrobky. Námi aktuálně vypsané kurzy naleznete v sekci vzdělávání.

Proč je důležité mít kvalifikovaný personál pro NDT zkoušení?

Obecně je důležité, aby kontrolní personál byl pro svou činnost dostatečně způsobilý. Provádění nedestruktivního zkoušení vyžaduje, aby pracovník, který provádí zkoušení, znal princip zkušební metody, její možnosti a omezení. Tyto požadavky jsou zakotveny ve většině výrobkových norem a pro tlaková zařízení i v legislativě. Například pro svařování železničních kolejových vozidel podle norem EN 15085 je požadována certifikace pracovníka minimálně ve stupni 2 podle ISO 9712 pro všechny NDT pracovníky. Pro svařování stavebních kovových konstrukcí podle norem EN 1090 je situace podobná. Pro svařování tlakových zařízení jsou požadavky stanoveny směrnicí 2014/68/EU (PED).

Co je to metoda nedestruktivního zkoušení?

Každá metoda NDT je charakterizována fyzikálním principem, který využívá pro detekci vad. Například vizuální kontrola využívá schopnost lidského oka rozeznávat vady, metoda kapilární využívá kapilárních jevů, atd. Nejpoužívanější normou ve všech aplikacích pro evropský trh je norma ISO 9712, která stanovuje požadavky pro školení, zkoušení a certifikaci pracovníků NDT v nejpoužívanějších NDT metodách. Norma ISO 9712 také definuje následující zkratky pro NDT metody:

NDT metoda

Zkratka

Zkoušení akustickou emisí

AT

Zkoušení vířivými proudy

ET

Zkoušení infračervenou termografií

TT

Zkoušení těsnosti

LT

Zkoušení magnetické

MT

Zkoušení kapilární

PT

Zkoušení radiografické

RT

Zkoušení tenzometrické

ST

Zkoušení ultrazvukem

UT

Zkoušení vizuální

VT

Omezené NDT metody certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o.

COP definuje některá omezení NDT metod na určitou techniku. Na základě ČSN EN ISO 9712 je při omezení na určitou techniku možné zkrátit dobu školení až na 50% doby požadované pro školení v dané metodě bez omezení techniky.

2.1 Přímá vizuální kontrola

COP definuje pro vizuální kontrolu omezení techniky na přímou vizuální kontrolu (viz ČSN EN 1330-10). Toto omezení techniky je použitelné pouze pro certifikaci pracovníků vizuální kontroly ve stupni 2 pro výrobkový sektor w - svary. Při tomto omezení bude metoda označena jako VTd (Visual testing – direct). Minimální doba školení pro přímou vizuální kontrolu je 20 hodin. Zkrácení doby školení na méně než 20 hodin není přípustné. Kvalifikační zkouška probíhá stejně jako kvalifikační zkouška pro metodu VT, stupeň 2 a výrobkový sektor w. Zkušební vzorky jsou použity vždy takové, aby nevyžadovaly použití endoskopu. Zkušební otázky jsou použity takové, které nezahrnují znalosti nepřímé vizuální kontroly nebo endoskopů. Držitel certifikátu je oprávněn provádět přímou vizuální kontrolu všech typy svarů a pájených spojů provedených na železných i neželezných materiálech. Certifikát NDT pracovníka obsahuje informaci, že je metoda omezena pouze na tuto techniku.

Co je to výrobkový sektor?

Výrobkový sektor je určitý obor průmyslu nebo technologie, ve kterých se používají NDT metody. Norma ISO 9712 standardně definuje následující výrobkové sektory:

Zkratka

Popis sektoru

c

Odlitky, využití ve slévárnách

f

Výkovky, využití v kovárnách

w

Svary, využití všude kde se svařuje nebo pájí

t

Trubky a potrubí, využití při výrobě bezešvých i svařovaných trubek

wp

Tvářené výrobky (mimo výkovků), využití při výrobě plechů, tyčí a prutů

Certifikační orgány si navíc mohou vytvářet vlastní průmyslové sektory, které slučují několik výrobkových sektorů obsahujících více výrobkových sektorů. Běžně se využívá tzv. „multisektor“, zkratka MS. Při tvorbě průmyslových sektorů musí certifikační orgán přesně definovat ve své zveřejněné dokumentaci rozsah příslušného průmyslového sektoru, většinou tak činí na svých webových stránkách.

Co je to kvalifikační stupeň pracovníka NDT?

Norma ISO 9712 zavádí tři kvalifikační stupně (1,2,3), na jejichž základě jsou definovány úkoly, které může NDT pracovník zastávat v rámci své kvalifikace.

Stupeň 1 je nejnižší možná kvalifikace NDT pracovníka. Osoba certifikovaná ve stupni 1 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod podle písemných instrukcí a pod dohledem pracovníka certifikovaného ve stupni 2 nebo stupni 3. V rozsahu odborné způsobilosti definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 1 pověřen zaměstnavatelem v souladu s NDT instrukcemi k:

 • nastavení NDT zařízení
 • provádění zkoušení
 • zaznamenání a klasifikování výsledků těchto zkoušek na základě písemných kritérií
 • podávání zprávy o výsledcích

Pracovník certifikovaný ve stupni 1 nesmí být odpovědný za výběr zkušební metody nebo techniky, ani za interpretaci výsledků zkoušky. Nemůže tedy vystavit výsledný protokol NDT zkoušky.

Pracovník certifikovaný ve stupni 2 musí prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod v souladu s NDT postupy. V rozsahu odborné způsobilosti, definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 2 pověřen zaměstnavatelem k:

 • volbě NDT techniky pro zkušební metodu, která má být použita
 • definování omezení při použití zkušební metody
 • převádění NDT pravidel, norem, specifikací a postupů do NDT instrukcí přizpůsobených aktuálním pracovním podmínkám
 • nastavení a ověření nastavení zařízení
 • provádění a dohledu nad zkouškami
 • interpretaci a vyhodnocení výsledků podle použitých norem, pravidel, specifikací nebo postupů
 • provádění a dohledu všech činností ve stupni 2 nebo nižším než ve stupni 2
 • poskytnutí vedení pro pracovníky ve stupni 2 nebo ve stupni nižším než ve stupni 2
 • podávání zpráv o výsledcích NDT

Pracovník certifikovaný ve stupni 3 má odbornou způsobilost k provádění a řízení NDT činností, pro které je certifikován. V rámci rozsahu odborné způsobilosti stanovené v certifikátu, může být pracovník s certifikací stupně 3 pověřen k:

 • převzetí plné odpovědnosti za zkušební zařízení nebo zkušební středisko a zaměstnance;
 • vypracovávání, přezkoumávání formální a technické správnosti a validaci NDT instrukcí a postupů;
 • interpretaci norem, pravidel, specifikací a postupů;
 • určování konkrétních zkušebních metod, postupů a NDT instrukcí, které mají být použity;
 • provádění a dohlížení na všechny úkoly ve všech stupních;
 • vedení pracovníků NDT ve všech stupních.

Jak získat kvalifikaci pracovníka pro NDT zkoušení?

Předně je třeba specifikovat NDT metodu, sektor a kvalifikační stupeň. Dále je třeba pracovníka přihlásit na kurz NDT v příslušné metodě, sektoru a kvalifikačním stupni. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kvalifikační ani jiné požadavky na pracovníky, nicméně je doporučeno před účastí v kurzu ověřit zrakovou způsobilost pracovníka. Více o školení pracovníků NDT naleznete zde. Aktuálně vypsané vzdělávací kurzy pro NDT pracovníky naleznete zde.

Po absolvování školení pracovníka NDT je možné po splnění vstupních požadavků pracovníka přihlásit na kvalifikační zkoušku NDT.  Předpoklady pro účast na kvalifikační zkoušce NDT pracovníka jsou ověření zrakové způsobilosti a doložení průmyslové praxe pro zkoušku. Pokud pracovník vyhoví u kvalifikační zkoušky a splňuje požadavky průmyslové praxe pro certifikaci, bude pracovníkovi vystaven certifikát pracovníka NDT s platností na 5 let. Více o kvalifikaci a certifikaci pracovníků NDT naleznete zde. Aktuálně vypsané termíny kvalifikačních zkoušek pro NDT pracovníky naleznete zde .

Čekejte prosím...
cross