Školení NDT pracovníků

  1. Školení probíhá na pouze na školících střediscích schválených certifikačním orgánem. Seznam schválených školících středisek naleznete zde /kontakty?op=ssndt.
  2. Pracovník vyplní závaznou přihlášku do kurzu a podá vyplněnou žádost na příslušné školící středisko - seznam pracovišť je zde /kontakty.html , seznam aktuálně vypsaných vzdělávacích akcí je zde /vzdelavani?akce=ndt . Přihláška obsahuje rovněž formulář ověření zrakové schopnosti, který je nutno zaslat spolu s přihláškou do kurzu.
  3. Pracovník absolvuje požadovaný kurz dle platných osnov školícího střediska
  4. Pracovník dostane "Osvědčení o absolvování kurzu"
  5. Pracovník si může zažádat o kvalifikační zkoušku a certifikaci

Postup školení NDT pracovníků

Požadavky na školení:

Požadavky na školení jsou v souladu s ČSN EN ISO 9712. Minimální délka školení absolvovaného uchazečem o certifikaci musí pro příslušnou NDT metodu odpovídat požadavkům uvedeným v následující tabulce. Délka trvání školení závisí na odpovídajících matematických znalostech uchazeče a znalostech z nauky o materiálech a procesech. V případě, že se uchazeč neprokáže takovými znalostmi, certifikační orgán může vyžadovat dodatečné školení. Délka školení zahrnuje jak praktické, tak teoretické školení.

NDT metoda
Stupeň 1
Stupeň 2
VT - vizuální kontrola
3 dny 2 dny
VTdw - přímá vizuální kontrola svarů
--- 3 dny
PT - kapilární zkoušení
3 dny 2 dny
MT - magnetická metoda prášková 3 dny 2 dny

Délka trvání jednoho dne školení je minimálně 7 výukových hodin. Případná redukce délky školení je možná v případech popsaných níže, za předpokladu, že celková délka snížení nepřesáhne 50 % délky školení. Jakékoliv zkrácení musí být schváleno certifikačním orgánem.

  • pro uchazeče usilující o certifikaci ve více než jedné metodě (např MT, PT), nebo pro ty kteří již jsou certifikování a usilují o certifikaci v další metodě, v případě, že se určité předměty (např. výrobková technologie) opakují ve školicích osnovách, celkové délka školení pro tyto metody (např. PT, MT, VT) se může snížit v souladu se školícími osnovami
  • pro uchazeče, kteří z příslušného předmětu absolvovali zkoušku na technické vysoké škole nebo univerzitě, nebo dokončili alespoň dva roky inženýrského nebo vědeckého studia na technické vysoké škole nebo univerzitě, může být celková délka školení zkrácena až o 50 %

Dobu školení přímé vizuální kontroly svarů VTdw nelze zkracovat. Informace o VTdw naleznete zde.

Čekejte prosím...
cross