Označení CE 2570Pracovníci NDT pro tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU vyžaduje, aby nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení byly provedeny pracovníky s příslušnou kvalifikací. U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být tito pracovníci schváleni nezávislou organizací uznanou členským státem. Takovou uznanou nezávislou organizací je v rámci EU i společnost DOM - ZO 13, s.r.o.

Notifikace v systému NANDO

Dále jsme obdrželi sdělení, že dne 31.3.2014 byla do informačního systému NANDO zařazena notifikace DOM - ZO 13, s.r.o. pro činnost uznané nezávislé organizace podle bodu 3.1.3 přílohy č. 1 Evropské směrnice 97/23/EC. Tím došlo k oficiálnímu oznámení Evropské komisi a členským státům EU o pověření uznané nezávislé organizace k činnostem podle rozhodnutí č. 5/2014 o autorizaci. DOM - ZO 13, s.r.o. působí od tohoto dne jako uznaná nezávislá organizace v celém rozsahu uvedeného rozhodnutí. Od 19.7.2016 nahradila směrnici 97/23/EC směrnice 2014/68/EU a DOM - ZO 13, s.r.o. získala rozhodnutím ÚNMZ zde dne 20.7.2016 oprávnění k činnosti uznané nezávislé organizace dle nové směrnice 2014/68/EU a nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Záznam o notifikaci můžete ověřit v informačním systému NANDO nebo ho naleznete zde.

Postup schvalování pracovníků pro tlaková zařízení

Uznaná nezávislá organizace DOM - ZO 13, s.r.o. provádí schvalování NDT pracovníků v souladu s nařízením vlády 219/2016 Sb., směrnicí 2014/68/EU a metodikou pro schvalování NDT pracovníků CEN/TR 15589. Uznaná nezávislá organizace používá v souladu s metodikou CEN/TR 15589 tři postupy schvalování, na základě toho, jakým způsobem byly osoby usilující o schválení kvalifikováni a/nebo certifikováni. Výkonným orgánem uznané nezávislé organizace pro schvalování pracovníků NDT je Certifikační orgán Technická inspekce COP (dále jen COP). Informace o schvalování pracovníků podává vedoucí COP Ing. Miloslav Musil telefonicky nebo emailem pha@domzo13.cz. Obecně je třeba dodat vyplněnou žádost o schválení pracovníka včetně kopií platných certifikátů, průmyslovou praxi v oboru NDT tlakových zařízení potvrzenou zaměstnavatelem a zrakovou způsobilost, všechny tyto formuláře jsou ke stažení zde. COP následně rozhodne podle kterého z následujících postupů bude probíhat schválení pracovníka.

Postup A

COP postupuje podle postupu A v případě, že osoba usilující o schválení byla certifikována podle ČSN EN ISO 9712 v relevantním sektoru certifikačním orgánem Technická inspekce COP. V tomto případě není požadováno další řízení a osoba se považuje za schválenou v případě, že doloží průmyslovou praxi v oblasti NDT zkoušení tlakových zařízení. Pokud osoba nemá požadovanou průmyslovou praxi při NDT zkoušení tlakových zařízení, bude schválení provedeno až po doložení této průmyslové praxe. Toto schválení bude součástí vydaného certifikátu. V případě, že osoba usilující o schválení zažádala o toto schválení až poté, co byl vydán certifikát certifikačním orgánem Technická inspekce COP, potom bude vydán nový certifikát s vyznačením schválení a původní certifikát bude zrušen nebo bude vydáno samostatné schválení pracovníka. O způsobu vydání schválení rozhoduje vedoucí COP nebo jeho zástupce, preferuje se vydání samostatného schválení.

Postup B

Při postupu B budou schváleny pouze osoby, které mají certifikát vydán certifikačním orgánem, který je akreditován příslušným národním akreditačním orgánem (v ČR je to český institut pro akreditaci o.p.s.). Před zahájením procesu schvalování musí osoba usilující o schválení dodat certifikačnímu orgánu vyplněnou žádost o schválení NDT pracovníka dle NV219 včetně všech požadovaných příloh. O schválení rozhoduje vedoucí nebo zástupce vedoucího COP na základě přezkoumání následujících dokumentů, které musí být v souladu s normou, podle které byl vydán certifikát ISO 9712:

  • Kopie certifikátu(ů)
  • Ověření zrakových schopností ne starší než jeden rok
  • Potvrzení průmyslové praxe zaměstnavatelem, které musí zahrnovat NDT zkoušení tlakových zařízení
  • Etický kodex držitele certifikátu
  • Při obnovení odsouhlasení je třeba dodat kopii prvotního / posledního schválení

Postup schválení

Postup C

COP postupuje podle postupu C v případě, že osoba usilující o odsouhlasení je kvalifikována podle uznávané normy, která je ekvivalentní s EN ISO 9712. V tomto případě může být osoba odsouhlasena na základě kvalifikačního auditu on-site (na místě) – posouzení za účasti osoby usilující o odsouhlasení. Při postupu C budou odsouhlaseny pouze osoby, které jsou kvalifikovány podle uznávané normy, která je ekvivalentní s EN ISO 9712. Před zahájením procesu odsouhlasení musí osoba usilující o odsouhlasení dodat COP vyplněnou žádost o odsouhlasení NDT pracovníka dle NV219 včetně všech požadovaných příloh. O odsouhlasení rozhoduje vedoucí nebo zástupce vedoucího COP na základě zjištění jedno nebo více členného týmu posuzovatelů jmenovaných vedoucím COP nebo jeho zástupcem. Minimálně jeden z týmu posuzovatelů musí být držitel certifikátu NDT ve stupni 3 vydaného certifikačním orgánem třetí strany, pokrývající relevantní sektor (sektory) a takovou NDT metodu (metody), která je ekvivalentní s metodou používanou NDT pracovníky, pro kterou má být odsouhlasena. Při vícečlenném týmu posuzovatelů musí být jmenován vedoucí týmu, který zodpovídá za práci týmu a předání výsledků posuzování vedoucímu nebo zástupci vedoucího COP, který jmenoval tým posuzovatelů.

Postup schválení

Čekejte prosím...
cross