akreditační značka COVCertifikační značka EN 15085-2Posuzování a certifikace EN 15085

EN 15085Posuzování a certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel provádíme na základě akreditace udělené ČIA a na základě uznání certifikačního orgánu ve smyslu ČSN EN 15085 vydané Drážním úřadem. Dále jsme generálním ředitelstvím Českých drah pověřeni k provádění certifikací podle předpisu ČD V95/5. Všechna citovaná oprávnění naleznete zde. Průběh certifkace výrobců je popsán zde. Od roku 2016 jsme členy Evropské komise ECWRV (European Commiteee for Welding of Railway Vehicles). ECWRV sdružuje certifikační orgány z celého světa certifikující výrobce, kteří svařují díly železničních kolejových vozidel. V současné době má ECWRV cca 20 plnohodnotných členů, kteří mohou zapisovat certifikáty svých klientů do mezinárodního online registru výrobců a opravců železničních kolejových vozidel https://en15085.joincert.eu/. Certifikát DOM - ZO 13, s.r.o. jakožto uznaného certifikačního orgánu pro výrobce kolejových vozidel podle EN 15085 je ke stažení zde nebo přímo na registru https://en15085.joincert.eu/MCBs. Pro naše certifikované zákazníky to přináší vysokou přidanou hodnotu, protože jejich certifikáty budou zveřejněny na tomto registru.

Požadavky na certifikaci výrobce podle EN 15085

Řada norem EN 15085 platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Tato řada norem stanovuje certifikační a jakostní požadavky na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových železničních kolejových vozidel a při jejich opravách.

Normy EN 15085 poskytují provázanost mezi požadavky stanovenými při konstrukci, dosažením odpovídající jakosti svarů při výrobě a prokázání požadované jakosti při kontrole. Tato provázanost je dosahována stanovením třídy provedení svaru při konstrukci, která je založena na součinitelích bezpečnosti a namáhání odpovídajících železničnímu provozu. Přípustnosti vad jsou určeny třídami provedení svarů. Na základě těchto tříd provedení svaru, certifikačních úrovní pro výrobu stejně jako pro kontrolu a zkoušení, je určena i kvalifikace pracovníků výrobce při svařování. Normy EN 15085 pojednávají o svařování oceli a hliníkových slitin, v zásadě ale mohou být také použity pro svařování jiných základních materiálů. Normy EN 15085 jsou použitelné pro všechny svařované sestavy, podsestavy a části při svařovacím postupu, jak ručním, částečně mechanizovaném, plně mechanizovaném nebo automatickém svařování podle ustanovení EN ISO 4063. Tato řada norem nepojednává o hodnocení výrobků.

Certifikační úroveň

Požadavky na certifikaci výrobce stanovuje norma EN 15085 Část 2: „Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování“. Norma zavádí čtyři certifikační úrovně (CL1 až CL4). Certifikační úroveň se volí podle následující tabulky (pro účely normy i tohoto článku se termín výrobce používá pro organizace, které svařují, konstruují, nakupují nebo prodávají kolejová vozidla nebo jejich části):

Certifikační úroveň Popis
CL1 Výrobci, kteří svařují železniční kolejová vozidla nebo jejich svařované části se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP A až CP D. Certifikační úroveň CL 2 až CL 4 je zahrnuta.
CL2 Výrobci, kteří svařují části železničních kolejových vozidel se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP C2 až CP D. Svarové spoje klasifikované třídou provedení svaru CP C1 jsou zahrnuty, jestliže jsou tyto svary kontrolovány dle třídy kontroly svaru CT 1. Certifikační úroveň CL 4 je zahrnuta pouze pro svarové spoje certifikační úrovně CL 2 nebo CL 3.
CL3 Výrobci, kteří svařují části železničních kolejových vozidel se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP D.
CL4 Tato úroveň platí pro výrobce, kteří železniční kolejová vozidla a jejich části nesvařují, ale projektují nebo nakupují železniční kolejová vozidla a jejich sestavy nebo je distribuují. Certifikace pro svářecí práce se nepožaduje pro certifikační úroveň CL 3.

Kvůli závažnosti z hlediska bezpečnosti musí být následující části a podsestavy zařazeny do CL1:

 • rámy podvozku, kolébka podvozku
 • součásti skříně vozidla (např. hlavní rám, kostry)
 • tažné a narážecí ústrojí
 • součásti dvojkolí (např. sestavy kol, skříně nápravových ložisek, uchycení vypružení)
 • brzdové zařízení (např. magnetická kolejnicová brzda, tyče, vahadla, válce, rozpěry brzdy)
 • nosné (pomocné) rámy pro těžké součásti (např. pohonné jednotky, pantografy)
 • svařované součásti pro přenos tažných a tlačných sil z podvozku na rám nebo skříň vozidla
 • tlumiče vibrací a jejich připojení mezi podvozkem a vozidlem nebo mezi vozidly
 • výrobní svařování odlitků výše jmenovaných částí
 • vnější palivové nádrže

Požadavky na výrobce

Výrobce musí podle certifikační úrovně splňovat požadavky odpovídajících částí EN ISO 3834. Požadovaná část EN ISO 3834-2 na základě certifikační úrovně je definována v příloze A normy EN 15085-2:

Certifikační úroveň

CL1

CL2

CL3

CL4

Požadavky na jakost

ISO 3834-2

ISO 3834-3

ISO 3834-4

ISO 3834-3

V případě certifikační úrovně CL4 výrobce musí splňovat pouze adekvátní části normy EN ISO 3834-3, při posuzování výrobce lze tedy vypustit následující kapitoly:

7. Svářečský personál (s výjimkou svářečského dozoru, který je pro tuto úroveň požadován, pokud se činnost výrobce týká dílů v úrovni CL1 nebo CL2)

8. Personál pro kontrolu a zkoušení (doporučuji však mít alespoň způsobilý personál pro vizuální kontrolu u výrobců, kteří nakupují a distribuují ŽKV nebo jejich díly)

9. Zařízení

10. Svářečské a související činnosti

11. Skladování a manipulace se svařovacími/přídavnými materiály

12. Skladování základních materiálů

13. Tepelné zpracování po svařování

17. Identifikace a sledovatelnost (v procesu výroby)

Přezkoumání požadavků a technických podkladů

Ve všech certifikačních úrovních je požadováno přezkoumání všech smluvních a technických požadavků, v úrovních CL1, CL2 a CL4 je vyžadován záznam o tomto přezkoumání. V rámci přezkoumání musí výrobce brát zřetel na použitou výrobkovou normu spolu s jakýmikoliv doplňujícími požadavky, na požadavky zákonů a platných předpisů, na jakýkoliv dodatečný požadavek určený zákazníkem a samozřejmě na schopnost splnit všechny předepsané požadavky. V případě svařovaných dílů se musí přezkoumání zúčastnit svářečský dozor výrobce. Pokud je podle příslušné části EN ISO 3834 vyžadován záznam o přezkoumání, musí svářečský dozor tento záznam potvrdit.

Využití subdodávek při svařování

Pokud výrobce objednává svařované součásti od svých subdodavatelů, je nezbytné, aby tito subdodavatelé vyhověli požadavkům této řady norem, aby byla zajištěna požadovaná úroveň jakosti výrobku. Subdodavatelé musí být certifikováni pro odpovídající certifikační úroveň podle EN 15085-2. Výrobce musí pravidelnými revizními návštěvami (zákaznickými audity) ověřovat, že subdodavatel je schopný zabezpečovat požadované jakostní provedení výrobků. Rozsah a četnost těchto revizí musí být odsouhlaseny v závislosti na výrobku. Pro výrobky certifikační úrovně CL1 a CL2 musí odpovědný svářečský dozor výrobce nebo jeho zástupce provést tyto revize při zahájení výroby, např. na první svařované konstrukci provedené subdodavatelem (první kontrolní kus). Další revizní návštěvy jsou na úvaze odpovědného svářečského dozoru. V případě subdodavatelských výrobků certifikační úrovně CL 1 musí výrobce informovat zákazníka o všech svářecích pracích objednaných u externích dodavatelů, v případě subdodávky certifikační úrovně CL 2 nebo CL 3 pouze tehdy, pokud je to odsouhlaseno mezi zákazníkem a výrobcem. Dokumentace z revizních návštěv musí být dostupná za účelem poskytnutí důkazů zákazníkovi nebo certifikačnímu orgánu.

Svářečský dozor

S výjimkou certifikační úrovně CL3 (nebo CL4 zabývající se pouze díly v úrovni CL3) musí mít výrobce vhodné svářečské dozory s dostatečnými technickými znalostmi podle EN ISO 14731. Výrobce musí prokázat certifikačnímu orgánu pro výrobce, že technická znalost svářečských dozorů je na požadované úrovni. Úkoly a oblasti oprávnění svářečských dozorů jsou stanoveny v příloze B normy EN 15085-2. Norma EN 15085-2 zavádí pro svářečské dozory tři úrovně:

Úroveň A: – Personál s kvalifikací IWE / EWE (International Welding Engineer / European Welding Engineer) nebo IWT / EWT (International Welding Technologist / European Welding Technologist) s vhodnou praxí svářečského dozoru a přezkoušenou úplnou technickou znalostí.

Úroveň B: Personál s kvalifikací IWT / EWT nebo IWS / EWS (International Welding Specialist /  European Welding Specialist) s vhodnou praxí svářečského dozoru a přezkoušenou specifickou technickou znalostí.

Úroveň C: – Personál s kvalifikací IWS / EWS nebo personál s kvalifikací IWP / EWP (International Welding Practitioner / European Welding Practitioner) s vhodnou praxí svářečského dozoru a přezkoušenou specifickou technickou znalostí.

Norma EN 15085-2 říká, že „vlastníci odpovídající národní kvalifikace mohou být také považováni za personál splňující výše zmíněné požadavky“, nicméně tato možnost dnes není většinou při certifikacích podle EN 15085-25 využívána a certifikační orgán v drtivé většině případů vyžaduje výše zmíněné mezinárodní / Evropské kvalifikace svářečských dozorů. Minimální požadovaná úroveň svářečského dozoru pro jednotlivé certifikační úrovně je v následující tabulce:

Certifikační úroveň

CL1

CL2

CL3

CL4

Svářečský dozor

Úroveň A

Úroveň B

-

díly CL 1: Úroveň A

díly CL 2: Úroveň B

díly CL 3: -

Rovnoprávný zástupce svářečského dozoru

Úroveň A a

-

-

-

Další zástupci svářečského dozoru

Úroveň C b

Úroveň C

-

-

a)      CL1: Rovnoprávný zástupce úrovně A se nepožaduje u malých výrobců při svařování s jednou dílnou pro svařování.

b)      CL1: Pro výrobce při svařování v několika dílnách pro svařování se požaduje, aby zástupce s úrovní byl v každé dílně pro svařování

Ve zvláštních případech mohou být jako odpovědné svářečské dozory uznány smluvní svářečské dozory, které nejsou zaměstnanci výrobce při svařování, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Pro jednu svařovací dílnu smí být smluvně vázán pouze jeden svářečský dozor.
 • V místě montáže je nejméně jeden zástupce, který je zaměstnán u výrobce a je uznán (nepožaduje se pro CL3 a CL4)
 • Svářečský dozor musí být smluvně vázán k výrobci při svařování.
 • Minimální rozsah práce v hodinách závisí na rozsahu svařování a musí být smluvně stanoven,  evidence o tom musí být zaznamenána v záznamu o výrobě.
 • Smluvní svářečský dozor může pracovat pro více než jednoho výrobce při svařování. Pokud pracuje pro více než dva výrobce při svařování, vyžaduje se souhlas všech zákazníků. Pokud smluvní svářečský dozor řeší svojí činnost další subdodávkou, musí být tato odsouhlasena zákazníkem. Pro certifikační úroveň CL4 jsou povoleny výjimky po souhlasu certifikačního  orgánu pro výrobce.
 • Osoba z certifikační organizace, která schvaluje výrobce, není přípustná jako smluvní svářečský dozor.

Odpovědný svářečský dozor může být uznán pouze pokud může přijímat úkoly a odpovědnost bez výhrad podle EN ISO 14731. Odpovědný svářečský dozor musí mít oprávnění vydávat příkazy a dělat rozhodnutí bez ohledu na případně vyvolané výrobní a finanční nesnáze výrobce. Odpovědnosti, kompetence a vzájemné vztahy všech zaměstnanců při svařování musí být stanoveny a dokladovány v organizačním schématu výrobce. Jednotlivé následující položky by měly být stanoveny a popsány:

 • Úkoly svářečských dozorů jmenovitě
 • Pravidla pro toho, kdo zastupuje svářečský dozor
 • Činnosti, které vyžadují účast odpovědného svářečského dozoru
 • Opatření, která jsou požadována v nepřítomnosti svářečského dozoru

Svářeči a operátoři

Výrobce musí mít svářeče a svářečské operátory s kvalifikací v souladu s ISO 9606-1 nebo ISO 9606-2 nebo ISO 14732. Kvalifikace musí zahrnovat každý postup svařování, materiálové skupiny, typy spojů a polohy svařování nezbytné pro výrobu. Pokud jsou při výrobě prováděny koutové svary, je nutné,  aby svářeč při zkoušce svařoval zkušební kus pro koutový svar. V případě kvalifikace podle ISO 9606-1 je nutné pro schválení svářeče na koutové svary svařit doplňkový zkušební kus – koutový svar jednovrstvý v poloze PB na tloušťce minimálně 10 mm. Takto získanou kvalifikaci je však možné uznat pouze v případě, že svářeč ve výrobě svařuje pouze tyto jednovrstvé koutové svary v poloze PB na tloušťce minimálně 3 mm, jinak je třeba svářeče kvalifikovat zvlášť zkouškou na koutovém svaru.

Kontrola a zkoušení

Požadavky na kontrolu a zkoušení jsou stanoveny v EN 15085-5. V EN 15085-3 jsou definovány třídy kontroly svaru CT1 až CT4 (od nejpřísnější po nejméně přísnou).  Zároveň je v EN 15085-3 stanovena minimální třída kontroly pro každou třídu provedení svaru, v případě nutnosti je možno použít přísnější třídu kontroly, ale nikdy naopak. Třída provedení svaru a třída kontroly musí být vyznačeny na výkresech nebo jiných dokumentech, např. v seznamech částí. Požadované zkoušky, které je pro příslušnou třídu kontrolu nutné provést během výroby jsou stanoveny v EN 15085-5.

Výrobce musí mít dostatečně kvalifikovaný personál kontroly. Personál pro svařování a pro zkoušení jakosti během svařování výrobků musí být poučen svářečským dozorem nebo jím jmenovanou osobou o kapitole 5 normy EN 15085-3, kde jsou definovány stupně přípustnosti jednotlivých vad v závislosti na třídě provedení svaru. Předepsaná kontrola dílů musí být provedena certikovaným personálem podle ISO 9712. Personál kontroly pro PT, MT, ET, UT, RT musí mít kvalifikaci pro daný postup alespoň úrovně 1 a musí být poučen odpovědným svářečským dozorem nebo jím jmenovanou osobou o požadavcích na jakost podle EN 15085-3, kapitola 5. Hodnotitel zkoušek musí být certifikován nejméně na úroveň 2 podle ISO 9712. Nedestruktivní zkoušky smí být provedeny externím personálem kontroly certifikovaným podle ISO 9712. Dozor nad kontrolou a zkoušením je prováděn pod odpovědností svářečského dozoru výrobce. Alternativně může být dozor proveden IWIP nebo EWI úrovně 1 nebo personálem certifikovaným v souladu s ISO 9712, úrovně 3 v závažných postupech. Pro třídy kontroly CT 1 a CT 2 musí být provedena vizuální prohlídka osobou certifikovanou podle ISO 9712 a musí být dokladována. Pro třídu kontroly CT 3 musí být provedena vizuální prohlídka alespoň kvalifikovanou osobou výrobce a má být dokladována. Pro třídu kontroly CT 4 musí být vizuální prohlídka provedena personálem, který je vyškolen pro vizuální prohlídku a dokumentace se nepožaduje.

Kvalifikace postupů svařování

Pro třídy provedení svarů CP A, CP B, CP C1, CP C2 a CP C3 je nezbytné stanovení postupu svařování podle EN ISO 15609-1 až EN ISO 15609-5, EN ISO 14555 nebo EN ISO 15620. Pro třídu provedení svaru CP D je to nutné pouze na požadavek zákazníka.

Předvýrobní zkoušky svařování

V EN 15085-4 je stanoveno kdy a za jakých podmínek provádět předvýrobní zkoušky svařování. Předvýrobní zkoušky svařování musí být provedeny za stejných výrobních podmínek jako skutečný výrobek za dohledu odpovědného svářečského dozoru a musí být dokladovány. Předvýrobní zkoušky svařování mají být při svařování v souladu s EN ISO 15613. Předvýrobní zkoušky svařování a rozsah zkoušení mají být zapsány v plánu zkoušek nebo určeny svářečským dozorem. Pokud nejsou pro zkoušení v plánu zkoušek stanoveny podrobnosti pro předvýrobní zkoušky svařování, pak se aplikuje EN ISO 15613. Předvýrobní zkoušky se používají zejména pro kontrolu proveditelnosti konstrukce, ověření podmínek svařování (odzkoušení nestandardních typů svarů jako doplněk WPQR), prokázání odbornosti svářeče (odzkoušení nestandardních typů svarů jako doplněk zkoušky svářeče), prokázání jakosti svarů.

Postup certifikace výrobce

Certifikaci výrobce podle EN 15085-2 provádí nezávislá akreditovaná certifikační organizace, která je uznána národním bezpečnostním orgánem ve smyslu EN 15085-1. V České republice vykonává funkci národního bezpečnostního orgánu Drážní úřad.

Výrobce podá příslušnému certifikačnímu orgánu (dále jen CO) písemnou žádost, kterou CO přezkoumá a zaregistruje. Následně CO seznámí výrobce s podmínkami a postupem posuzování (certifikace). Před tím než CO přistoupí k posuzování výrobce, musí být oboustranně odsouhlasena a podepsána smlouva o certifikaci a následné kontrolní činnosti (dozorových auditech). Smlouva musí jednoznačně stanovit práva a povinnosti CO a výrobce. CO vypracuje plán auditu, který musí výrobci včas poskytnout pro odsouhlasení. Audit probíhá ve dvou stupních, v prvním stupni si CO vyžádá potřebnou dokumentaci výrobce, kterou důkladně posoudí (většinou probíhá v kanceláři CO). Druhý stupeň auditu již probíhá na pracovištích výrobce. Certifikační orgán prověřuje zejména tyto činnosti a skutečnosti:

 • Zda výrobce splňuje požadavky na jakost podle odpovídající části EN ISO 3834
 • Zda má výrobce k dispozici dostatečně kvalifikovaný a početný personál pro svařování (svářečský dozor, svářeči, svářečští operátoři, kontroloři)
 • Zda mají pracovníci svářečského dozoru nezbytné technické znalosti svařování podle EN ISO 14731 a řady norem EN 15085 (zjišťuje se osobním pohovorem při auditu)
 • Zda má výrobce zpracovány postupy svařování schválené WPQR
 • Zda má výrobce dostatečný počet svářečů a operátorů kvalifikovaných podle příslušných norem
 • Zda výrobce provádí a dokladuje předvýrobní zkoušky svařování (pouze pokud jsou požadovány)
 • Zda aplikuje a splňuje technické požadavky na svařování v souladu s řadou norem EN 15085
 • Zda jsou již realizované svařované zakázky v souladu s normami a vnitřními předpisy výrobce

V případě, že při certifikačním auditu výrobce prokáže shodu s EN 15085-2, certifikační orgán výrobci vystaví certifikát v příslušné certifikační úrovni.

Platnost certifikátu

Certifikát je platný maximálně po dobu tří let, doba platnosti závisí na rozhodnutí certifikačního orgánu. V některých případech (např. prvotní certifikace výrobce CL1 se složitou výrobou) může certifikační orgán rozhodnout o udělení certifikátu na kratší dobu. Certifikát je platný pouze pro výrobce,  který je jmenovaný v certifikátu (s adresou výrobce pro svařování). Pokud nastanou změny, které ovlivňují platnost certifikace (změna názvu firmy, adresy firmy, změna svářečského dozoru, …) musí být certifikační orgán ihned informován výrobcem o této změně a certifikační orgán rozhodne, zda certifikace je po změnách stále ještě platná. Pokud certifikace po změně ztrácí platnost, je certifikační orgán povinen vykonat mimořádný dozorový audit výrobce, na jehož základě bude původní certifikát zrušen a jestliže výrobce nadále plní podmínky certifikace bude vystaven certifikát nový.

Platnost certifikátu je rovněž podmíněna pravidelnou kontrolní činností certifikačního orgánu prováděnou u výrobce formou pravidelných ročních dozorových auditů. Před uplynutím platnosti certifikátu výrobce požádá certifikační orgán o recertifikaci. Recertifikační audit probíhá stejným způsobem jako prvotní certifikační audit, pouze lze vynechat první stupeň auditu – přezkoumání dokumentace (pouze pokud se od předchozího auditu nezměnila).

Čekejte prosím...
cross