akreditační značka COVCertifikační značka EN 15085-2Posuzování a certifikace podle EN 15085

EN 15085Posuzování a certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel provádíme na základě akreditace udělené ČIA a na základě uznání certifikačního orgánu ve smyslu ČSN EN 15085 vydané Drážním úřadem. Dále jsme generálním ředitelstvím Českých drah pověřeni k provádění certifikací podle předpisu ČD V95/5. Všechna citovaná oprávnění naleznete zde. Průběh certifkace výrobců je popsán zde. Od roku 2016 jsme členy Evropské komise ECWRV (European Commiteee for Welding of Railway Vehicles). ECWRV sdružuje certifikační orgány z celého světa certifikující výrobce, kteří svařují díly železničních kolejových vozidel. V současné době má ECWRV cca 20 plnohodnotných členů, kteří mohou zapisovat certifikáty svých klientů do mezinárodního online registru výrobců a opravců železničních kolejových vozidel https://en15085.joincert.eu/. Certifikát DOM - ZO 13, s.r.o. jakožto uznaného certifikačního orgánu pro výrobce kolejových vozidel podle EN 15085 je ke stažení zde nebo přímo na registru https://en15085.joincert.eu/MCBs. Pro naše certifikované zákazníky to přináší vysokou přidanou hodnotu, protože jejich certifikáty budou zveřejněny na tomto registru.

Požadavky na certifikaci výrobce podle EN 15085

 Řada norem EN 15085 platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Tato řada norem stanovuje certifikační a jakostní požadavky na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových železničních kolejových vozidel a při jejich opravách.

Normy EN 15085 poskytují provázanost mezi požadavky stanovenými při konstrukci, dosažením odpovídající jakosti svarů při výrobě a prokázání požadované jakosti při kontrole. Tato provázanost je dosahována stanovením třídy provedení svaru při konstrukci, která je založena na součinitelích bezpečnosti a namáhání odpovídajících železničnímu provozu. Přípustnosti vad jsou určeny třídami provedení svarů. Na základě těchto tříd provedení svaru, klasifikačních úrovní pro výrobu stejně jako pro kontrolu a zkoušení, je určena i kvalifikace pracovníků výrobce při svařování. Normy EN 15085 pojednávají o svařování oceli a hliníkových slitin, v zásadě ale mohou být také použity pro svařování jiných základních materiálů. Normy EN 15085 jsou použitelné pro všechny svařované sestavy, podsestavy a části při svařovacím postupu, jak ručním, částečně mechanizovaném, plně mechanizovaném nebo automatickém svařování podle ustanovení EN ISO 4063.

Klasifikační úroveň

Požadavky na výrobce stanovuje norma EN 15085 Část 2: „Požadavky na výrobce při svařování“. Norma zavádí tři klasifikační úrovně (CL1 až CL3). Klasifikační úroveň se volí podle následující tabulky (pro účely normy i tohoto článku se termín výrobce používá pro organizace, které svařují, udržují, konstruují, nakupují nebo prodávají kolejová vozidla nebo jejich části):

Klasifikační úroveňPopis
CL1 Pro svařovaná kolejová vozidla a jejich svařované díly s vysokým bezpečnostním významem.
CL2 Pro svařované díly kolejových vozidel se středním bezpečnostním významem. (Svarové spoje s vysokou bezpečnostní kategorií podle EN 15085-3 nejsou povoleny)
CL3 Pro svařované součásti železničních vozidel s nízkým bezpečnostním významem. (Svařované spoje s vysokou nebo střední bezpečnostní kategorií podle EN 15085-3 nejsou povoleny)

Zařazení jednotlivých dílů kolejových vozidel do klasifikační úrovně je definováno v normě EN 15085 2.

Druhy činností výrobce

Norma EN 15085-2:2007 (a česká verze ČSN EN 15085-2:2008) obsahovala čtyři certifikační úrovně CL 1 až CL 4. Úroveň CL 4 v původní normě byla určena pro výrobce, kteří kolejová vozidla a jejich díly nesvařují, ale pouze navrhují a/nebo nakupují a prodávají díky kolejových vozidel.

Norma EN 15085-2:2020 (a česká verze ČSN EN 15085-2:2021) pro lepší rozlišení činností výrobce zavedla čtyři typy činností výrobců souvisejících se svařováním železničních kolejových vozidel. V souvislosti s touto změnou se stala certifikační úroveň CL 4 zbytečnou a byla zrušena. Výrobce svařovaných železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů může provádět jeden nebo více typů činností uvedených v tabulce:

Typ činnostiZkratkaPopis
Návrh
(Design)
D Výpočet, návrh a tvorba dokumentace pro výrobu a údržbu svařovaných železničních kolejových vozidel a jejich dílů.
Výroba
(Production)
P Výroba, úpravy a zkoušení svařovaných železničních kolejových vozidel a jejich dílů (včetně náhradních dílů).
Údržba
(Maintenance)
M Opravy svařovaných kolejových vozidel a jejich dílů svařováním (včetně zkoušení).
Nákup a prodej
(Purchase and supply)
S Nákup a prodej svařovaných dílů pro nové výrobní nebo údržbářské činnosti bez provádění svařovacích operací.

Velikost výrobce

Za účelem vyhodnocení velikosti výrobce svařování zavádí norma EN 15085-2 bezrozměrné číslo velikosti výrobce (WM). Velikost výrobce se stanovuje jako součin následujících hodnot:

WM = a ∙ b ∙ c ∙ d ∙ e ∙ f

Koeficient Popis Poznámka
a ≥ 1 Celkový počet svářečů a operátorů U činností pouze D nebo S je nutno dosadit 1
b 1,2 Koeficient činností P a/nebo M = 1
P a/nebo M plus D a/nebo S = 2
c 1,2,3 Počet typů svařovaných materiálů +1 = korozivzdorná ocel
+1 = jiná než korozivzdorná ocel
+1 = neželezné kovy

U činností pouze D nebo S je nutno dosadit 1

d 1,2 Počet směn za den 1 = jedna nebo dvě směny
2 = více než dvě směny
e ≥ 1 Počet metod svařování 1 za každou metodu svařování (určují první dvě číslice metody podle ISO 4063)

U činností pouze D nebo S je nutno dosadit 1

f 1,5,10 Koeficient klasifikační úrovně 1 = CL 3
5 = CL 2
10 = CL 1

 V případě výrobce s více provozovnami je nutné stanovit velikost zvlášť pro každou provozovnu a jednotlivé hodnoty sečíst. V případě, že velikost výrobce je 1500 nebo méně, je výrobce v kontextu norem EN 15085 označen jako „malý výrobce“.

Požadavky na výrobce

Výrobce musí podle klasifikační úrovně splňovat požadavky odpovídajících částí norem EN ISO 3834. V případě odporového svařování musí výrobce splňovat požadavky odpovídajících částí norem EN ISO 14554. Požadovaná část norem EN ISO 3834 a EN ISO 14554 je definována v normě EN 15085-2:

Klasifikační úroveň

CL1

CL2

CL3

Požadavky na jakost

ISO 3834-2
ISO 14554-1

ISO 3834-3
ISO 14554-2

ISO 3834-4
ISO 14554-2

V případě činností S a D výrobce musí splňovat pouze relevantní požadavky příslušné normy, při posuzování výrobce lze tedy vypustit následující kapitoly norem ISO 3834:

7. Svářečský personál (s výjimkou svářečského dozoru, který je požadován)
8. Personál pro kontrolu a zkoušení (doporučuji však mít alespoň způsobilý personál pro vizuální kontrolu u výrobců, kteří nakupují a distribuují ŽKV nebo jejich díly)
9. Zařízení
10. Svářečské a související činnosti
11. Skladování a manipulace se svařovacími/přídavnými materiály
12. Skladování základních materiálů
13. Tepelné zpracování po svařování
17. Identifikace a sledovatelnost (v procesu výroby)

Přezkoumání požadavků a technických podkladů

Ve všech klasifikačních úrovních je požadováno přezkoumání všech smluvních a technických požadavků, v úrovních CL1 a CL2 je vyžadován záznam o tomto přezkoumání. V rámci přezkoumání musí výrobce brát zřetel na použitou výrobkovou normu spolu s jakýmikoliv doplňujícími požadavky, na požadavky zákonů a platných předpisů, na jakýkoliv dodatečný požadavek určený zákazníkem a samozřejmě na schopnost splnit všechny předepsané požadavky. V případě svařovaných dílů se musí přezkoumání zúčastnit svářečský dozor výrobce. Pokud je podle příslušné části EN ISO 3834 vyžadován záznam o přezkoumání, musí svářečský dozor tento záznam potvrdit.

Koordinace svařování

Výrobce musí zajistit, aby koordinátoři svařování mohli bez výhrad přijímat své úkoly a povinnosti podle EN ISO 14731 a mohli vydávat pokyny a provádět technická rozhodnutí související se svařováním nezávisle na výrobním úseku. Svářečský dozor by měl být přímo zaměstnán výrobcem svařování, v případě externího svářečského dozoru musí být splněny požadavky uvedené dále v tomto článku. Výrobce musí zdokumentovat odpovědnosti, kompetence a vztahy v rámci organizace pro veškerý personál manažerských, projekčních, výrobních nebo inspekčních prací, které ovlivňují kvalitu svařování.

S výjimkou výrobců, kteří pouze nakupují a prodávají díly v klasifikační úrovni CL 3 v třídě provedení svaru CP D, musí mít výrobce vhodné svářečské dozory s dostatečnými technickými znalostmi podle EN 15085-2 a EN ISO 14731. Výrobce musí prokázat certifikačnímu orgánu pro výrobce, že technická znalost svářečských dozorů je na požadované úrovni. Norma EN 15085-2 zavádí pro svářečské dozory tři úrovně:

Úroveň A: – Personál s kvalifikací IWE / EWE (International Welding Engineer / European Welding Engineer) nebo IWT / EWT (International Welding Technologist / European Welding Technologist) s vhodnou praxí svářečského dozoru a přezkoušenou úplnou technickou znalostí.

Úroveň B: Personál s kvalifikací IWT / EWT nebo IWS / EWS (International Welding Specialist /  European Welding Specialist) s vhodnou praxí svářečského dozoru a přezkoušenou specifickou technickou znalostí.

Úroveň C: – Personál s kvalifikací IWS / EWS nebo personál s kvalifikací IWP / EWP (International Welding Practitioner / European Welding Practitioner) s vhodnou praxí svářečského dozoru a přezkoušenou specifickou technickou znalostí.

Minimální požadovaná úroveň svářečského dozoru pro činnosti P – Výroba a/nebo M – údržba je v následující tabulce:

Klasifikační úroveňCL1CL2CL3
Odpovědný svářečský dozor A B C
První zástupce svářečského dozoru Aa Cb -
Další zástupci svářečského dozoru Dostatečný počet pracovníků úrovně C pro zajištění svařování na každé svařovací dílně -

a) V případě malého výrobce stačí úroveň C
b) V případě malého výrobce lze uznat svářeče s přezkoušenou technickou znalostí a zkušeností ve svařování

 Minimální požadovaná úroveň svářečského dozoru pro činnost D – návrh je v následující tabulce:

Klasifikační úroveňCL1CL2CL3
Odpovědný svářečský dozor A B C
První zástupce svářečského dozoru - - -
Další zástupci svářečského dozoru - - -

 Minimální požadovaná úroveň svářečského dozoru pro činnost S – nákup a následný prodej je v následující tabulce:

Klasifikační úroveňCL1CL2CL3
Odpovědný svářečský dozor A B Ca
První zástupce svářečského dozoru - - -
Další zástupci svářečského dozoru - - -

a) Není vyžadován pro třídu provedení svaru CP D

Externí svářečský dozor

U výrobce lze uznat maximálně jednoho smluvního pracovníka svářečského dozoru (odpovědný svářečský dozor nebo zástupce). Smluvní svářečský dozor lze uznat jen v případě, že je kvalifikován podle směrnic IIW/EWF (kvalifikace IWE, EWE, IWT, EWT, IWS, EWS, IWP, EWP).

Smluvní svářečský dozor nelze uznat v případě výrobců v klasifikační úrovni CL 1 s druhy činností P nebo M, s výjimkou malých výrobců.

Smluvní svářečský dozor pro činnost M musí svou způsobilost prokázat tím, že již byl uznán jako svářečský dozor (nikoliv smluvní) pro jiného výrobce s činností M.

Svářečský dozor může být uznán maximálně pro dva výrobce ve svařování. Pokud svářečský dozor pracuje pouze pro výrobce s typy činností M (ale jen v případě, že se jedná o malého výrobce ve svařování), D nebo S, může být uznán maximálně pro tři výrobce ve svařování.

Svářeči a operátoři

Výrobce musí mít svářeče a svářečské operátory s kvalifikací v souladu s ISO 9606-1, ISO 9606-2 nebo ISO 14732. Kvalifikace musí zahrnovat každý postup svařování, materiálové skupiny, typy spojů a polohy svařování nezbytné pro výrobu. Pokud jsou při výrobě prováděny koutové svary, je nutné, aby svářeč při zkoušce svařoval zkušební kus pro koutový svar (nikoliv doplňkový zkušební kus).

Kontrola a zkoušení

Požadavky na kontrolu a zkoušení jsou stanoveny v EN 15085-5. V EN 15085-3 jsou definovány třídy kontroly svaru CT1 až CT4 (od nejpřísnější po nejméně přísnou). Zároveň je v EN 15085-3 stanovena minimální třída kontroly pro každou třídu provedení svaru, v případě nutnosti je možno použít přísnější třídu kontroly, ale nikdy naopak. Požadované zkoušky, které je pro příslušnou třídu kontrolu nutné provést během výroby jsou stanoveny v EN 15085-5.
Výrobce musí mít dostatečně kvalifikovaný personál kontroly. Předepsaná kontrola dílů musí být provedena certifikovaným personálem podle ISO 9712. Personál kontroly musí mít kvalifikaci pro daný postup alespoň úrovně 1. Hodnotitel zkoušek musí být certifikován nejméně na úroveň 2 podle ISO 9712. Certifikovaný personál podle ISO 9712 není požadován pro vizuální kontrolu ve třídě kontroly CT 3 a CT 4. Dozor nad kontrolou a zkoušením je prováděn pod odpovědností svářečského dozoru výrobce.

Kvalifikace postupů svařování

Pro třídy provedení svarů CP A, CP B, CP C1, CP C2 a CP C3 je nezbytné stanovení postupu svařování podle EN ISO 15609-1 až EN ISO 15609-5, EN ISO 14555 nebo EN ISO 15620. Pro třídu provedení svaru CP D je to nutné pouze na požadavek zákazníka.

Předvýrobní zkoušky svařování

V EN 15085-4 je stanoveno kdy a za jakých podmínek provádět předvýrobní zkoušky svařování. Předvýrobní zkoušky svařování musí být provedeny za stejných výrobních podmínek jako skutečný výrobek za dohledu odpovědného svářečského dozoru a musí být dokladovány. Předvýrobní zkoušky svařování mají být při svařování v souladu s EN ISO 15613. Předvýrobní zkoušky svařování a rozsah zkoušení mají být zapsány v plánu zkoušek nebo určeny svářečským dozorem. Pokud nejsou pro zkoušení v plánu zkoušek stanoveny podrobnosti pro předvýrobní zkoušky svařování, pak se aplikuje EN ISO 15613. Předvýrobní zkoušky se používají zejména pro kontrolu proveditelnosti konstrukce, ověření podmínek svařování (odzkoušení nestandardních typů svarů jako doplněk WPQR), prokázání odbornosti svářeče (odzkoušení nestandardních typů svarů jako doplněk zkoušky svářeče), prokázání jakosti svarů.

Prohlášení výrobce o svářečských činnostech a organizaci

Výrobce musí vypracovat prohlášení o svářečských činnostech a organizaci a mít k dispozici snadno dostupné zdokumentované důkazy k prokázání plnění tohoto prohlášení. Toto prohlášení musí obsahovat následující položky:

 • Jméno a adresu výrobce;
 • Nejvyšší klasifikační úroveň (CL) a typ svařovaných součástí, na které se vztahuje EN 15085 ;
 • Druhy prováděných činností;
 • Místa, kde jsou jednotlivé činnosti prováděny;
 • Seznam jmen, kvalifikací a úrovní svářečského dozoru;
 • Používané metody svařování, skupiny materiálů podle CEN ISO/TR 15608 a rozsah tlouštěk základních materiálů, pro které je výrobce kvalifikován;

Vzor prohlášení lze získat zde https://www.domzo13.cz/certifikace-cov/formulare-cov.

Certifikace výrobce

Do roku 2021 platila norma EN 15085-2:2007, která přímo požadovala certifikaci výrobce a stanovovala postupy certifikace formou certifikačního schématu. V roce 2020 vyšla v platnost nová norma EN 15085-2:2020 (v ČR je to ČSN EN 15085-2:2021). Nová norma EN 15085-2:2020 již přímo nevyžaduje certifikaci a není použitelná jako certifikační schéma. Vzniklou situaci jednotlivé národní bezpečnostní orgány pro železnici musely řešit. V jednotlivých státech vznikala certifikační schémata pro certifikaci podle EN 15085. V ČR vzniklo závazné certifikační schéma NKV-CS-001, na kterém spolupracovaly certifikační orgány, výrobci, národní dopravce a národní bezpečnostní orgán. Certifikační schéma NKV-CS-001 bylo na přelomu srpen/září 2021 akreditováno ČIA a stanoveno metodickým pokynem Drážního úřadu jako závazné. Více o certifikačním schématu NKV-CS-001 naleznete na oficiální stránce schématu https://www.domzo13.cz/cert-schema-en-15085.

Certifikaci výrobce EN 15085-2 a schématu NKV-CS-001 provádí nezávislá akreditovaná certifikační organizace, která je uznána národním bezpečnostním orgánem – Drážním úřadem.

Výrobce podá příslušnému certifikačnímu orgánu (dále jen CO) písemnou žádost, kterou CO přezkoumá a zaregistruje. Následně CO seznámí výrobce s podmínkami a postupem posuzování (certifikace). Před tím, než CO přistoupí k posuzování výrobce, musí být oboustranně odsouhlasena a podepsána smlouva o certifikaci a následné kontrolní činnosti (dozorových auditech). Smlouva musí jednoznačně stanovit práva a povinnosti CO a výrobce. CO vypracuje plán auditu, který musí výrobci včas poskytnout pro odsouhlasení. Audit probíhá ve dvou stupních, v prvním stupni si CO vyžádá potřebnou dokumentaci výrobce, kterou důkladně posoudí (většinou probíhá v kanceláři CO). Druhý stupeň auditu již probíhá na pracovištích výrobce. Certifikační orgán prověřuje zejména tyto činnosti a skutečnosti:

 • Zda výrobce splňuje požadavky na jakost podle odpovídající části EN ISO 3834
 • Zda má výrobce k dispozici dostatečně kvalifikovaný a početný personál pro svařování (svářečský dozor, svářeči, svářečští operátoři, kontroloři)
 • Zda mají pracovníci svářečského dozoru nezbytné technické znalosti svařování podle EN ISO 14731 a řady norem EN 15085 (zjišťuje se osobním pohovorem při auditu)
 • Zda má výrobce zpracovány postupy svařování schválené WPQR
 • Zda má výrobce dostatečný počet svářečů a operátorů kvalifikovaných podle příslušných norem
 • Zda výrobce provádí a dokladuje předvýrobní zkoušky svařování (pouze pokud jsou požadovány normou nebo zákazníkem)
 • Zda aplikuje a splňuje technické požadavky na svařování v souladu s řadou norem EN 15085
 • Zda jsou již realizované svařované zakázky v souladu s normami a vnitřními předpisy výrobce

V případě, že při certifikačním auditu výrobce prokáže shodu s EN 15085-2, certifikační orgán výrobci vystaví certifikát v příslušné klasifikační úrovni.

Platnost certifikátu

Certifikát je v souladu s certifikačním schématem NKV-CS-001 platný maximálně po dobu tří let, doba platnosti závisí na rozhodnutí certifikačního orgánu. V některých případech (např. prvotní certifikace výrobce CL1 se složitou výrobou) může certifikační orgán rozhodnout o udělení certifikátu na kratší dobu. Certifikát je platný pouze pro výrobce, který je uveden na certifikátu (s adresou výrobce pro svařování). Pokud nastanou změny, které ovlivňují platnost certifikace (změna názvu firmy, adresy firmy, změna svářečského dozoru, …) musí být certifikační orgán ihned informován výrobcem o této změně a certifikační orgán rozhodne, zda certifikace je po změnách stále ještě platná. Pokud certifikace po změně ztrácí platnost, je certifikační orgán povinen vykonat mimořádný dozorový audit výrobce, na jehož základě bude původní certifikát zrušen a jestliže výrobce nadále plní podmínky certifikace bude vystaven certifikát nový.

Platnost certifikátu je rovněž podmíněna pravidelnou kontrolní činností certifikačního orgánu prováděnou u výrobce formou pravidelných ročních dozorových auditů. Před uplynutím platnosti certifikátu výrobce požádá certifikační orgán o recertifikaci. Recertifikační audit probíhá stejným způsobem jako prvotní certifikační audit, pouze lze vynechat první stupeň auditu – přezkoumání dokumentace (pouze pokud se od předchozího auditu nezměnila).

Čekejte prosím...
cross