akreditační značka CE Dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

Na dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh se vztahuje nařízení vlády č. 119/2016 Sb. (dále jen NV119) o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh a směrnice č. 2014/29/EU (dále jen SPVD) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh. Tyto právní předpisy se vztahují na navrhování, výrobu, zkoušení a posuzování shody jednoduchých tlakových nádob vyráběných sériově mající následující vlastnosti:

  • Jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene,
  • Části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku,
  • Skládají se z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou souosých klenutých den,
  • Nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen „součin PS.V“) není větší než 10 000 bar.L
  • Nejnižší dovolená teplota není nižší než –50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku.

Posuzování shody jednoduchých tlakových nádob

Nádoby u nichž je součin PS.V menší nebo roven 50 bar.L, musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí platnou v jednom z členských států. Nádoby u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, musí být před výrobou podrobeny EU přezkoušení typu (modul B). U nádob, které se nevyrábějí plně v souladu s harmonizovanými normami, musí výrobce předložit k přezkoušení prototyp úplné nádoby, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu, a technickou dokumentaci a další doklady pro přezkoumání a posouzení vhodnosti technického návrhu nádoby (modul B – výrobní typ).

Výroba nádob s PS.V ≤ 50 bar.L

Nádoby, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí platnou v jednom z členských států. Neprovádí se posouzení shody.

Moduly pro PS.V menší rovno 50 bar.L

Posuzování shody nádob s 50 bar.L < PS.V ≤ 200 bar.L

Podle volby výrobce musí proběhnout posouzení shody v jednom ze dvou modulů. Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1), nebo shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C).

Moduly pro PS.V od 50 bar.L do 200 bar.L

Posuzování shody nádob s 200 bar.L < PS.V ≤ 3.000 bar.L

Podle volby výrobce musí proběhnout posouzení shody v jednom ze dvou modulů. Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1), nebo shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2);

Moduly pro PS.V od 200 bar.L do 3000 bar.L

Posuzování shody nádob s 3.000 bar.L < PS.V ≤ 10.000 bar.L

Musí proběhnout posouzení shody s typem založené na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1).

Moduly pro PS.V od 3000 bar.L do 10000 bar.L

Základní bezpečnostní požadavky

Základní bezpečnostní požadavky na jednoduché tlakové nádoby jsou stanoveny v příloze I směrnice SPVD. Posuzování shody je vlastně proces prokazování plnění základních bezpečnostních požadavků směrnice SPVD týkající se posuzované jednoduché tlakové nádoby. Způsob prokazování shody je dán použitým modulem posuzování shody. Příloha I definující základní bezpečnostní požadavky má 4 oddíly:

  1. Materiály – požadavky na materiály použité pro nádoby.
  2. Navrhování nádob – požadavky vztahující se na návrh nádob.
  3. Výrobní postupy – požadavky na výrobu nádob. Pozor na požadavek na svářeče!!!
  4. Uvádění nádob do provozu – obsahuje pouze požadavek na návod k použití

Základní bezpečnostní požadavky mají charakter cíle, bez stanovení způsobu, jak ho dosáhnout. Podrobné technické specifikace těchto požadavků jsou pak obsaženy v harmonizovaných technických specifikacích, mezi které patří především harmonizované evropské normy – hEN. Použití hEN je předpokladem shody se základními bezpečnostními požadavky PED, se kterými je konkrétní hEN harmonizována. Seznam základních bezpečnostních požadavků PED je v každé hEN přehledně zpracován v příslušné příloze (např. ZA) včetně provázání s články normy.

Důležité informace ke stažení

Přehled nejpoužívanějších norem pro tlaková zařízení

Seznam nejdůležitějších norem a předpisů pro jednoduché tlakové nádoby naleznete zde.

Čekejte prosím...
cross