Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Pracovníci NDT pro tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU vyžaduje, aby nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení byly provedeny pracovníky s příslušnou kvalifikací. U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být tito pracovníci schváleni nezávislou organizací uznanou členským státem. Takovou uznanou nezávislou organizací je v rámci EU i společnost DOM - ZO 13, s.r.o.

Notifikace v systému NANDO

Dále jsme obdrželi sdělení, že dne 31.3.2014 byla do informačního systému NANDO zařazena notifikace DOM - ZO 13, s.r.o. pro činnost uznané nezávislé organizace podle bodu 3.1.3 přílohy č. 1 Evropské směrnice 97/23/EC. Tím došlo k oficiálnímu oznámení Evropské komisi a členským státům EU o pověření uznané nezávislé organizace k činnostem podle rozhodnutí č. 5/2014 o autorizaci. DOM - ZO 13, s.r.o. působí od tohoto dne jako uznaná nezávislá organizace v celém rozsahu uvedeného rozhodnutí. Od 19.7.2016 nahradila směrnici 97/23/EC směrnice 2014/68/EU a DOM - ZO 13, s.r.o. získala rozhodnutím ÚNMZ zde dne 20.7.2016 oprávnění k činnosti uznané nezávislé organizace dle nové směrnice 2014/68/EU a nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Záznam o notifikaci můžete ověřit v informačním systému NANDO nebo ho naleznete zde.

Postup schvalování pracovníků pro tlaková zařízení

Uznaná nezávislá organizace DOM - ZO 13, s.r.o. provádí odsouhlasování NDT pracovníků v souladu s nařízením vlády 219/2016 Sb., směrnicí 2014/68/EU a metodikou pro odsouhlasování NDT pracovníků CEN/TR 15589. Uznaná nezávislá organizace používá v souladu s metodikou CEN/TR 15589 tři postupy odsouhlasování, na základě toho, jakým způsobem byly osoby usilující o odsouhlasení kvalifikováni a/nebo certifikováni. Výkonným orgánem uznané nezávislé organizace pro odsouhlasování pracovníků NDT je Certifikační orgán Technická inspekce COP (dále jen COP). Informace o odsouhlasování pracovníků podává vedoucí COP Ing. Miloslav Musil telefonicky nebo emailem This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obecně je třeba dodat vyplněnou žádost o odsouhlasení pracovníka včetně kopií platných certifikátů, průmyslovou praxi v oboru NDT tlakových zařízení potvrzenou zaměstnavatelem a zrakovou způsobilost, všechny tyto formuláře jsou ke stažení zde: http://www.domzo13.cz/zkousenindt/formulare-ndt.html. COP následně rozhodne podle kterého z následujících postupů bude probíhat odsouhlasení pracovníka.

Postup A

COP postupuje podle postupu A v případě, že osoba usilující o odsouhlasení byla certifikována podle ČSN EN ISO 9712 v relevantním sektoru certifikačním orgánem Technická inspekce COP. V tomto případě není požadováno další řízení a osoba se považuje za odsouhlasenou v případě, že osoba doloží průmyslovou praxi v oblasti NDT zkoušení tlakových zařízení. Pokud osoba nemá požadovanou průmyslovou praxi při NDT zkoušení tlakových zařízení, bude odsouhlasení provedeno až po doložení této průmyslové praxe. Toto odsouhlasení bude součástí vydaného certifikátu. V případě, že osoba usilující o odsouhlasení zažádala o toto odsouhlasení až poté, co byl vydán certifikát certifikačním orgánem Technická inspekce COP, potom bude vydán nový certifikát s vyznačením odsouhlasení a původní certifikát bude zrušen nebo bude vydáno samostatné odsouhlasení pracovníka. O způsobu vydání odsouhlasení rozhoduje vedoucí COP nebo jeho zástupce, preferuje se vydání samostatného odsouhlasení.

Postup B

Při postupu B budou odsouhlaseny pouze osoby, které mají certifikát vydán certifikačním orgánem, který je akreditován příslušným národním akreditačním orgánem (v ČR je to český institut pro akreditaci o.p.s.). Před zahájením procesu odsouhlasení musí osoba usilující o odsouhlasení dodat COP vyplněnou žádost o odsouhlasení NDT pracovníka dle NV219 včetně všech požadovaných příloh. O odsouhlasení rozhoduje vedoucí nebo zástupce vedoucího COP na základě přezkoumání následujících dokumentů, které musí být v souladu s normou, podle které byl vydán certifikát (EN 473 nebo EN ISO 9712):

  • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Kopie certifikátu(ů)
  • Ověření zrakových schopností ne starší než jeden rok
  • Potvrzení průmyslové praxe zaměstnavatelem, které musí zahrnovat NDT zkoušení tlakových zařízení
  • Etický kodex držitele certifikátu
  • Při obnovení odsouhlasení je třeba dodat kopii prvotního / posledního odsouhlasení

Postup odsouhlasení

Postup C

COP postupuje podle postupu C v případě, že osoba usilující o odsouhlasení je kvalifikována podle uznávané normy, která je ekvivalentní s EN ISO 9712. V tomto případě může být osoba odsouhlasena na základě kvalifikačního auditu on-site (na místě) – posouzení za účasti osoby usilující o odsouhlasení. Při postupu C budou odsouhlaseny pouze osoby, které jsou kvalifikovány podle uznávané normy, která je ekvivalentní s EN ISO 9712. Před zahájením procesu odsouhlasení musí osoba usilující o odsouhlasení dodat COP vyplněnou žádost o odsouhlasení NDT pracovníka dle NV219 včetně všech požadovaných příloh. O odsouhlasení rozhoduje vedoucí nebo zástupce vedoucího COP na základě zjištění jedno nebo více členného týmu posuzovatelů jmenovaných vedoucím COP nebo jeho zástupcem. Minimálně jeden z týmu posuzovatelů musí být držitel certifikátu NDT ve stupni 3 vydaného certifikačním orgánem třetí strany, pokrývající relevantní sektor (sektory) a takovou NDT metodu (metody), která je ekvivalentní s metodou používanou NDT pracovníky, pro kterou má být odsouhlasena. Při vícečlenném týmu posuzovatelů musí být jmenován vedoucí týmu, který zodpovídá za práci týmu a předání výsledků posuzování vedoucímu nebo zástupci vedoucího COP, který jmenoval tým posuzovatelů.

Postup odsouhlasení

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID