Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Školení pracovníků NDT

Postup školení NDT pracovníků:

  1. Školení probíhá na pouze na školících střediscích schválených certifikačním orgánem. Seznam schválených školících středisek naleznete zde http://www.domzo13.cz/kontakty/skolici-strediska-ndt.html.
  2. Pracovník vyplní závaznou přihlášku do kurzu a podá vyplněnou žádost na příslušné školící středisko - seznam pracovišť je zde http://www.domzo13.cz/kontakty.html , seznam aktuálně vypsaných vzdělávacích akcí je zde http://www.domzo13.cz/vzdelavani/vzdelavani.html . Přihláška obsahuje rovněž formulář ověření zrakové schopnosti, který je nutno zaslat spolu s přihláškou do kurzu.
  3. Pracovník absolvuje požadovaný kurz dle platných osnov školícího střediska
  4. Pracovník dostane "Osvědčení o absolvování kurzu"
  5. Pracovník si může zažádat o kvalifikační zkoušku a certifikaci

Postup školení NDT pracovníků

Požadavky na školení:

Požadavky na školení jsou v souladu s ČSN EN ISO 9712. Minimální délka školení absolvovaného uchazečem o certifikaci musí pro příslušnou NDT metodu odpovídat požadavkům uvedeným v následující tabulce. Délka trvání školení závisí na odpovídajících matematických znalostech uchazeče a znalostech z nauky o materiálech a procesech. V případě, že se uchazeč neprokáže takovými znalostmi, certifikační orgán může vyžadovat dodatečné školení. Hodiny školení zahrnují jak praktické, tak teoretické školení.

NDT metoda
Stupeň 1
Stupeň 2
VT - vizuální kontrola
16 hodin
24 hodin
PT - kapilární zkoušení
16 hodin
24 hodin
MT - magnetická metoda prášková 16 hodin
24 hodin

Případná redukce počtu hodin školení je možná v případech popsaných níže, za předpokladu, že celková délka snížení nepřesáhne 50 % délky školení. Jakékoliv zkrácení musí být schváleno certifikačním orgánem.

  • pro uchazeče usilující o certifikaci ve více než jedné metodě (např MT, PT), nebo pro ty kteří již jsou certifikování a usilují o certifikaci v další metodě, v případě, že se určité předměty (např. výrobková technologie) opakují ve školicích osnovách, celkový počet hodin školení pro tyto metody (např. PT, MT, VT) se může snížit v souladu se školícími osnovami
  • pro uchazeče, kteří z příslušného předmětu absolvovali zkoušku na technické vysoké škole nebo univerzitě, nebo dokončili alespoň dva roky inženýrského nebo vědeckého studia na technické vysoké škole nebo univerzitě, může být celkový počet hodin zkrácen až o 50 %.
Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID