Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Certifikace pracovníků NDT

Kvalifikaci a certifikaci pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení provádí náš akreditovaný certifikační orgán pro personál č. 3226 Technická inspekce COP. Všichni pracovníci školení v našem školícím středisku mohou po absolvování školení podle ČSN EN ISO 9712 zažádat o zkoušku a certifikaci podle ČSN EN ISO 9712. Oprávnění k činnosti pro certifikaci osob naleznete zde.

Dohled nad dodržováním nestrannosti certifikačního procesu z pohledu všech zainteresovaných stran provádí Programová komise. V případě stížností a odvolání se postupuje v souladu s dokumentem SD006 Řízení neshod, popis procesu vyřizování stížností a odvolání je zveřejněn zde. Certifikační orgán má na webových stránkách společnosti veřejně dostupné Prohlášení o nestrannosti.

Postup zkoušení a certifikace NDT pracovníků je následující:

Požadavky pro připuštění ke zkoušce

  1. Uchazeč musí před kvalifikační zkouškou prokázat dokladem, že uspokojivě dokončil školení v metodě, stupni a sektoru, pro který se hodlá kvalifikovat. Školení musí být v souladu s rozsahem a obsahem schváleného výukového programu COP popsaného v dokumentech COP.
  2. Uchazeč musí spolu s přihláškou ke kvalifikační zkoušce zaslat COP originál, nebo potvrzenou kopii dokladu o zrakové způsobilosti prokazující dostatečné zrakové schopnosti. Doklad musí být ověřen zaměstnavatelem, ověření zrakové způsobilosti musí být provedeno během posledních 12 měsíců. Formulář ověření zrakové způsobilosti je ke stažení zde http://www.domzo13.cz/dokumenty/ndt/TD402-F504_overeni_zrakovych_schopnosti.doc .
  3. Pro všechny stupně minimální délka praxe před přistoupením ke zkoušce musí být alespoň 20% délky praxe požadované pro certifikaci, nikdy však ne méně než jeden měsíc. Délka praxe je založena na nominální pracovní době 40 hodin/týden nebo zákonné délce pracovního týdne. Pokud osoba pracuje déle než 40 hodin týdně, může být do praxe započítán celkový počet hodin, ale požaduje se předložení důkazu této praxe. Konkrétní minimální délky praxe v měsících jsou stanoveny následující tabulkou:
NDT metoda Stupeň 1 Stupeň 2
VT, PT, MT
1 měsíc 1 měsíc

Prvotní certifikace nebo recertifikace před ukončení každého druhého období platnosti certifikátu (každých deset let)

  1. Žadatel vyplní žádost o kvalifikační zkoušku pracovníka NDT a zašle na certifikační orgnán Technická inspekce COP, seznam pracovišť je zde http://www.domzo13.cz/kontakty.html , seznam aktuálně vypsaných termínů zkoušek je zde http://www.domzo13.cz/vzdelavani/vzdelavani.html . K přihlášce je třeba rovněž dodat souhlas se zkušebním řádem, který je nutno zaslat podepsaný spolu s přihláškou ke zkoušce.
  2. Žadatel se zúčastní kvalifikační zkoušky pracovníka NDT. Zkušební řád je k dispozici zde.
  3. V případě úspěšného složení zkoušky certifikační orgán rozhodne o vydání/nevydání certifikátu na základě přihlášky ke zkoušce, jejíž součástí je ověření zrakových schopností, potvrzení průmyslové praxe a etický kodex držitele certifikátu.
  4. Žadatel bude uvědoměn o rozhodnutí certifikačního orgánu vydat/nevydat certifikát. V případě kladného rozhodnutí bude vystaven certifikát pracovníka NDT a průkaz pracovníka NDT.

Požadovaná minimální délka průmyslové praxe pro udělení certifikátu je:

NDT metoda
Stupeň 1
Stupeň 2
VT, PT, MT 1 měsíc
3 měsíce

Pro certifikaci ve stupni 2 je třeba, aby délka praxe zahrnovala dobu jako ve stupni 1. Pokud má být osoba kvalifikována přímo na stupeň 2, bez žádné praxe ve stupni 1, musí délka praxe sestávat ze součtu dob požadovaných pro stupeň 1 a stupeň 2. Není dovoleno žádné zkrácení doby praxe z výše uvedeného. V případě, že uchazeč usiluje o získání části praxe po úspěšném složení zkoušky, výsledky zkoušky zůstávají platné po dobu dvou let nebo po celkovou dobu praxe požadovanou pro příslušné metody podle toho, která doba je delší. Doklad o praxi musí být potvrzen zaměstnavatelem a předložen certifikačnímu orgánu.

Prodloužení platnosti certifikátu před uplynutím prvního období platnosti certifikátu a pak každých deset let

  1. Žadatel vyplní žádost o vydání certifikátu pracovníka NDT a zašle na certifikační orgnán Technická inspekce COP. Součástí žádosti je ověření zrakových schopností, potvrzení průmyslové praxe a etický kodex držitele certifikátu. Podklady musí být dodány během šesti měsíců před ukončením platnosti certifikátu.
  2. Žadatel bude uvědoměn o rozhodnutí certifikačního orgánu vydat/nevydat certifikát. V případě kladného rozhodnutí bude vystaven certifikát pracovníka NDT a průkaz pracovníka NDT.

Podmínkou prodloužení platnosti certifikátu je předložení dokladu o uspokojivém výsledku testu zrakové schopnosti provedeného během posledních 12 měsíců a ověřitelného dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení v metodě a sektoru, pro kterou se žádá o prodloužení certifikátu. Významným přerušením ve smyslu ČSN EN ISO 9712 je nepřítomnost nebo změna v činnosti, která brání certifikované osobě ve výkonu povinností odpovídajících stupni v metodě a v sektoru (sektorech) v rozsahu certifikace, buď v nepřetržitém období přesahujícím jeden rok, nebo ve dvou nebo více obdobích s celkovou dobou přesahující dva roky.

Schéma postupu zkoušení a (re)certifikace / prodloužení platnosti certifikátu

Postup certifikace pracovníků NDT

Použití odkazu na akreditaci

Jako akreditovaný certifikační orgán vystavujeme certifikáty NDT pracovníků s odkazy na akreditaci a s příslušnou akreditační značkou. Tato akreditační značka však podle zástupců ČIA nelze použít v případě, že je kvalifikace pracovníka NDT dále ještě na certifikátu schválena uznanou nezávislou organizací nebo oznámeným subjektem pro tlaková zařízení v souladu s požadavky směrnice 2014/68/EU (dříve 97/23/EC) PED. Pro tyto případy vydalo ČIA ve spolupráci s ÚNMZ jakožto oznamujícím orgánem pro PED informaci k této problematice, která je ke stažení zde. Přestože s touto informací vnitřně nesouhlasíme, stejně jako ostatní oznámené subjekty jsme nuceni se tomuto stavu přizpůsobit. Na certifikátech s vyznačeným schválením pro tlaková zařízení a osvědčeních o schválení pro tlaková zařízení se tedy neodkazujeme na akreditaci a na tyto dokumenty se nevztahují dohody o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody EA MLA. Pokud tedy držitel certifikátu chce mít certifikát s odkazem na akreditaci a zároveň být schválen pro tlaková zařízení, vystavíme mu doklady dva, jeden s odkazem na akreditaci, z titulu akreditovaného certifikačního orgánu a druhý neakreditovaný, ale schválený pro PED, z titulu oznámeného subjektu. Jiné řešení bohužel neexistuje a je to smutná ukázka byrokracie v našem státu.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID