Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Akreditace COP

Vytisknout
Vytvořeno čtvrtek 17. říjen 2013 11:13 Napsal Ing. Miloslav Musil

Náš certifikační orgán Technická inspekce COP úspěšně absovoval akreditační audit Českého institutu pro akreditaci o.p.s. a získal akreditaci pro certifikaci osob v oblasti NDT. Číslo nového akreditovaného certifikačního orgánu je 3226. Oprávnění k provádění činnosti v oblasti certifikace osob naleznete zde. Další informace o školení, kvalifikaci a certifikaci osob pracujících v oblasti nedestruktivního zkoušení naleznete zde. Naše školícího středisko již vypsalo první kurzy a školení pracovníků nedestruktivního zkoušení v metodě vizuální a kapilární, seznam kurzů a školení nalezenete zde.

Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT ve svařování podle ČSN EN ISO 9712

1.     Personál kontroly a zkoušení ve svařování

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí samozřejmě umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení. Pracovníky pro kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů lze pro jejich činnost připravit několika způsoby.

Školení zaměstnavatelem

Nejjednodušším způsobem přípravy pracovníků pro nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů je školení pracovníků zaměstnavatelem. Tento typ školení dnešní výrobkové normy připouštějí v podstatě pouze u vizuální kontroly a jak uvidíme dále, tak jen v některých případech. V tomto případě, ale musí mít zaměstnavatel vytvořen systém školení pracovníků a v případě certifikace firmy (např. podle ISO 3834-2) certifikační orgán prověřuje i tento systém školení pracovníků nedestruktivního zkoušení svarových (pájených) spojů. Zaměstnavatelé by měli mít stanoveny osnovy a programy školení, způsob ověření znalostí, případně další dodatečné podmínky pro tyto pracovníky. Jednou z podmínek, na kterou zaměstnavatel rozhodně nesmí zapomenout je zraková způsobilost těchto pracovníků, ideální způsob je převzít podmínky ověření zrakové způsobilosti z normy ČSN EN ISO 9712, kde je stanoveno, že:

 1. ostrost vidění nablízko musí umožňovat minimálně čtení Jaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí
 2. schopnost vidění barev musí být dostatečná k tomu, aby uchazeč mohl rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.
 3. Testy ostrosti vidění nablízko prováděny jedenkrát ročně a musí být ověřeny zaměstnavatelem.

Dále by měl zaměstnavatel stanovit program pro průběžný dohled nad pracovníky provádějící nedestruktivní zkoušení zahrnující minimálně dobu, za kterou budou pracovníci absolvovat další školení.

Školení pracovníků nezávislou organizací

Další možností přípravy pracovníků pro nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů je školení pracovníků nezávislou organizací. Dnes takováto školení, především pro vizuální kontrolu nabízí několik organizací posuzujících shodu v oblasti svařovaných (pájených) výrobků. Jedná se o školení, zkoušení, případně i certifikaci podle norem nezabývajících se certifikací personálu, ale obecně zkoušením NDT a neobsahujících tedy certifikační schéma. Výhodou tohoto typu školení je to, že organizace pořádající tato školení mají s tímto druhem činnosti zkušenosti, mají zpracovány programy a osnovy školení a mají zajištěny odborníky působící v oboru svařování, kteří mají znalosti a přístup k nejnovějším poznatkům v oboru nedestruktivního zkoušení. Nevýhoda je, že tento typ školení dnešní výrobkové normy připouštějí v podstatě také pouze u vizuální kontroly, jedná se především o školení podle normy ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817, atd.

Školení, kvalifikace a certifikace nezávislou organizací podle norem obsahujících certifikační schéma

Poslední možností kvalifikace pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení je školení, kvalifikace a certifikace pracovníků nezávislou organizací podle mezinárodních norem obsahujících certifikační schéma. Je to obecně známá kvalifikace podle normy ČSN EN 473 „Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT – Všeobecné zásady“, která byla od 1.3.2013 nahrazena normou ČSN EN ISO 9712 „Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT“. Výhoda tohoto typu kvalifikace je, že pokud bude certifikát vydán akreditovaným certifikačním orgánem, bude tato kvalifikace uznána certifikačním orgány posuzujícími systémy managementu nebo proces svařování (ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090, …) a zákazníky. Tuto kvalifikaci dnes nabízí několik akreditovaných certifikačních orgánů včetně DOM – ZO 13, s.r.o.

2.     Požadavky na pracovníky kontroly podle obecných a výrobkových norem pro svařování

Na pracovníky provádějící nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů jsou kladeny různé požadavky, podle toho podle jakých norem pro svařování (pájení) se výrobce řídí. Pokusím se zde popsat požadavky alespoň těch nejdůležitějších norem ve svařování:

Požadavky ČSN EN ISO 3834

Obecné normy ČSN EN ISO 3834-2,3,4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“ definují v článku 8.2 „Personál nedestruktivního zkoušení“ následující požadavek: „Personál nedestruktivního zkoušení musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem. Tabulka 3 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy na normy, které musí být dodrženy pro splnění požadavků na jakost u obloukového, elektronového, laserového a plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné metody tavného svařování.“ Tabulka 3 normy ČSN EN ISO 3834-5 vypadá následovně:

Tabulka 3 - Personál pro nedestruktivní zkoušení

Metoda svařování

Odkaz na normy

ISO 3834-2:2005 Článek

ISO 3834-3:2005 Článek

ISO 3834-4:2005 Článek

Obloukové svařování

ISO 9712

8.2

8.2

8.2

Elektronové svařování

Laserové svařování

Plamenové svařování

Z požadavků norem ČSN EN ISO 3834-2,3,4 tedy jasně vyplývá požadavek, že personál nedestruktivního zkoušení s výjimkou vizuální kontroly musí být kvalifikován a to podle ISO 9712. U vizuální kontroly svarových spojů podle této normy není situace tak jednoduchá, protože jak jsem uvedl výše, normy ČSN EN ISO 3834-2,3,4 připouštějí, že pro vizuální kontrolu není třeba vyžadovat kvalifikační zkoušku. Nicméně tabulky 7 a 8 normy ČSN EN ISO 3834-5 odkazují na další normy, které musí být dodrženy:

Tabulka 7 - kontrola a zkoušky během svařování

Metoda svařování

Odkaz na normy

ISO 3834-2:2005 Článek

ISO 3834-3:2005 Článek

ISO 3834-4:2005 Článek

Obloukové svařování

ISO 13916, ISO/TR 17671-2, ISO/TR 17844

14.3

14.3

Žádný

Elektronové svařování

Žádné

Laserové svařování

Žádné

Plamenové svařování

Žádné

Pro kontroly a zkoušky během svařování se tabulky 7 normy ČSN EN ISO 3834-5 nezmiňuje o žádných požadavcích na vizuální kontrolu, tedy lze pro tyto kontroly využít pracovníky, kteří nejsou kvalifikovaní, ale pouze ověřovaní výrobcem. Zde je třeba dbát na to, že výrobce musí mít zpracován způsob ověřování těchto pracovníků a všichni pracovníci by měli mít ověřenu zrakovou způsobilost.

Tabulka 8 – Kontrola a zkoušky po svařování

Metoda svařování

Odkaz na normy

ISO 3834-2:2005 Článek

ISO 3834-3:2005 Článek

ISO 3834-4:2005 Článek

Obloukové svařování

ISO 17635, ISO 17636, ISO 17637, ISO 17638, ISO 17639, ISO 17640

14.4

14.4

Žádný

Elektronové svařování

Laserové svařování

Plamenové svařování

Pro kontroly a zkoušky po svařování, se však již tabulka 8 normy ČSN EN ISO 3834-5 odkazuje pro splnění požadavků ČSN EN ISO 3834-2,3 (nikoliv pro ČSN EN ISO 3834-4) na normu ČSN EN ISO 17637 „Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů“. Ovšem norma ČSN EN ISO 17637 v kapitole 3 „Kvalifikace personálu“ požaduje toto: „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál. Doporučuje se, aby personál byl kvalifikován podle ISO 9712 nebo podle srovnatelné normy ve vhodném kvalifikačním stupni v relevantním průmyslovém sektoru.“. Pokud tedy pomineme doporučení pro kvalifikaci podle ISO 9712, které je skutečně jen doporučením, tak pořád zůstává požadavek „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál“. Je tedy zřejmé, že i pro ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN ISO 3834-3 musí vizuální kontrolu provádět kvalifikovaný a způsobilý personál.

Požadavky ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN EN 1090-3

Norma ČSN EN 1090-2+1 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce“ a stejně tak norma ČSN EN 1090-3 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce“ se v kapitole 7 „Svařování“ odvolává na normy řady ČSN EN ISO 3834-2 tak, že nařizuje plnění požadavků norem ČSN EN ISO 3834 podle příslušné třídy provedení ocelové konstrukce a to následovně:

Třída provedení ocelové konstrukce

Požadováno plnění požadavků části ISO 3834

EXC1

Část 4 „Základní požadavky na jakost

EXC2

Část 3 „Standardní požadavky na jakost

EXC3 a EXC4

Část 2 „Vyšší požadavky na jakost

Dále je v kapitole 12 normy ČSN EN 1090-2+A1 „Kontrola, zkoušení a oprava“ v článku 12.4 „Svařování“ tento požadavek: „NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle EN 473.“

V článku 12.4.2.2 „Kvalifikace kontrolního personálu“ normy ČSN EN 1090-3 je požadavek : „Metody nedestruktivního zkoušení (NDT) se musí vybrat v souladu s EN 12062 osobou kvalifikace úrovně 3 jak je uvedeno v EN 473. NDT, s výjimkou vizuální kontroly, musí provádět kvalifikovaný personál úrovně 2, jak je uvedeno v EN 473.“

Pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí je tedy třeba kontrolní personál kvalifikovaný podle EN 473 nebo EN ISO 9712 ve stupni 2 s výjimkou vizuální kontroly. Pro vizuální kontrolu je pro třídy provedení EXC2, EXC3 a EXC4 vyžadován kvalifikovaný a způsobilý personál, pro třídu provedení EXC1 je vyžadován personál ověřený výrobcem.

Požadavky norem ČSN EN 15085

Podle článku 5.1.4 normy ČSN EN 15085-2 „Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování“ platí, že: „kontroly požadované jednak konstrukcí nebo třídou provedení svaru. Tato kontrola musí být provedena certikovaným personálem podle EN 473. Personál kontroly pro PT, MT, ET, UT, RT musí mít kvalifikaci pro daný postup alespoň úrovně 1 a musí být poučen odpovědným svářečským dozorem nebo jím jmenovanou osobou o požadavcích na jakost podle EN 15085-3:2007, kapitola 5. Hodnotitel zkoušek musí být certifikován nejméně na úroveň 2 podle EN 473. Nedestruktivní zkoušky smí být provedeny externím personálem kontroly certifikovaným podle EN 473.“. Všechny NDT zkoušky s výjimkou vizuální kontroly tedy musí být provedeny pracovníky certifikovanými minimálně v úrovni 1 podle EN 473 nebo EN ISO 9712 a vyhodnoceny pracovníky certifikovanými minimálně v úrovni 2 podle EN 473 nebo EN ISO 9712.

Požadavky na kontrolu a zkoušení zpřesňuje norma ČSN EN 15085-5 „Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace“ na základě takzvané třídy kontroly, kde pro vizuální kontrolu svarových spojů platí, že:

 • Pro třídy kontroly CT 1 a CT 2 musí být provedena vizuální prohlídka osobou certifikovanou podle EN 473 nebo EN ISO 9712 a musí být dokladována.
 • Pro třídu kontroly CT 3 musí být provedena vizuální prohlídka alespoň kvalifikovanou osobou výrobce a má být dokladována.
 • Pro třídu kontroly CT 4 musí být provedena vizuální prohlídka alespoň svářeči, kteří jsou vyškoleni pro vizuální prohlídku a dokumentace se nepožaduje.

Oproti normám ČSN EN ISO 3834 je tu tedy zásadní zpřísnění v tom, že pro třídy kontroly CT1 a CT2 musí být i vizuální kontrola svarových spojů provedena pracovníkem, který je certifikován podle EN 473 nebo EN ISO 9712.

Požadavky normy ČSN EN 12732:2013

Od 1.11.2013 platí nová norma ČSN EN 12732:2013 „Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky“. Původní norma ČSN EN 12732:2001 v článku 4.4 „Zkušební personál“ kde je požadavek, že „Všichni pracovníci provádějící nedestruktivní zkoušení musí mít kvalifikaci podle EN 473:1993 nebo musí být jejich dovednosti a schopnosti uznány provozovatelem plynovodu.“, norma tedy připouští i pracovníky, kteří nejsou držiteli certifikátu podle EN 473 nebo EN ISO 9712. Nová norma ČSN EN 12732:2013 však pro všechny pracovníky nedestruktivního zkoušení vyžaduje certifikát podle EN ISO 9712!

3.     Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT podle ISO 9712

Norma ČSN EN ISO 9712 „Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT“ od 1.3.2013 nahrazuje do té doby používanou normu ČSN EN 473:2009 „Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT – Všeobecné zásady“. Proti předchozí normě ČS EN 473:2009 jsou v revizi této normy ČSN EN ISO 9712 zahrnuty další dvě metody NDT a to zkoušení infračervenými termografickými metodami a zkoušení tenzometrické. Dále jsou změněny počty požadovaných hodin školení, zaveden pojem „digitální certifikáty“. Důležitá je kapitola 14 „Přechod mezi EN 473:2008[4], ISO 9712:2005 a touto mezinárodní normou“, podle které „Certifikace podle EN 473:2008 a/nebo ISO 9712:2005 udělená před zveřejněním této mezinárodní normy zůstává v platnosti do dalšího povinného kroku v certifikačním procesu, např. prodloužení nebo recertifikace, který musí být proveden podle této mezinárodní normy. Certifikace podle této mezinárodní normy splňuje požadavky obou norem EN 473:2008 a ISO 9712:2005; tudíž jakýkoliv požadavek na certifikaci podle těchto norem je splněn certifikací podle této mezinárodní normy.“.

Důležité je, že norma ČSN EN ISO 9712 splňuje kritéria normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob“ na takzvané certifikační schéma. Certifikační schéma je souhrn požadavků na odbornou způsobilost a jiné požadavky týkající se specifických pracovních nebo dovednostních kategorií osob a je nezbytné proto, aby mohla probíhat certifikace osob podle nové ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Certifikační schéma musí obsahovat následující prvky:

 • rozsah certifikace
 • popis náplně práce a úkolů
 • požadovaná odborná způsobilost
 • schopnosti (je-li použitelné)
 • nezbytné předpoklady (je-li použitelné)
 • pravidla chování (je-li použitelné)

Certifikační schéma musí zahrnovat dále uvedené požadavky na proces certifikace:

 • kritéria pro prvotní certifikaci a opakovanou certifikaci
 • metody posuzování pro prvotní certifikaci a opakovanou certifikaci
 • metody a kritéria týkající se dozoru (přichází-li to v úvahu)
 • kritéria pro pozastavování a odnímání certifikace
 • kritéria pro změnu rozsahu nebo úrovně certifikace (přichází-li to v úvahu).

Kvalifikační stupně podle ČSN EN ISO 9712

Norma ČSN EN ISO 9712 zavádí tři kvalifikační stupně (1,2,3), na jejichž základě jsou definovány úkoly, kterými je může zaměstnavatel pověřit v rámci jejich oprávnění.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 1

Osoba certifikovaná ve stupni 1 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod podle písemných instrukcí a pod dohledem pracovníka certifikovaného ve stupni 2 nebo stupni 3. V rozsahu odborné způsobilosti definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 1 pověřen zaměstnavatelem v souladu s NDT instrukcemi k:

 • nastavení NDT zařízení
 • provádění zkoušení
 • zaznamenání a klasifikování výsledků těchto zkoušek na základě písemných kritérií
 • podávání zprávy o výsledcích

Pracovník certifikovaný ve stupni 1 nesmí být odpovědný za výběr zkušební metody nebo techniky, ani za interpretaci výsledků zkoušky.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 2

Osoba certifikovaná ve stupni 2 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod v souladu s NDT postupy. V rozsahu odborné způsobilosti, definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 2 pověřen zaměstnavatelem k:

 • volbě NDT techniky pro zkušební metodu, která má být použita
 • definování omezení při použití zkušební metody
 • převádění NDT pravidel, norem, specifikací a postupů do NDT instrukcí přizpůsobených aktuálním pracovním podmínkám
 • nastavení a ověření nastavení zařízení
 • provádění a dohledu nad zkouškami
 • interpretaci a vyhodnocení výsledků podle použitých norem, pravidel, specifikací nebo postupů
 • provádění a dohledu všech činností ve stupni 2 nebo nižším než ve stupni 2
 • poskytnutí vedení pro pracovníky ve stupni 2 nebo ve stupni nižším než ve stupni 2
 • podávání zpráv o výsledcích NDT

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 3

Osoba certifikovaná ve stupni 3 má odbornou způsobilost k provádění a řízení NDT činností, pro které je certifikována. V rámci rozsahu odborné způsobilosti stanovené v certifikátu, může být pracovník s certifikací stupně 3 pověřen k:

 • převzetí plné odpovědnosti za zkušební zařízení nebo zkušební středisko a zaměstnance;
 • vypracovávání, přezkoumávání formální a technické správnosti a validaci NDT instrukcí a postupů;
 • interpretaci norem, pravidel, specifikací a postupů;
 • určování konkrétních zkušebních metod, postupů a NDT instrukcí, které mají být použity;
 • provádění a dohlížení na všechny úkoly ve všech stupních;
 • poskytování vedení pracovníků NDT ve všech stupních.

Průmyslové sektory podle ČSN EN ISO 9712

Průmyslové sektory jsou určité obory průmyslu nebo technologie, ve kterých se používají specializované NDT činnosti, které vyžadují pro výrobek specifické znalosti, dovednosti, zařízení nebo školení. Sektor se může vztahovat na určitý výrobek (svařované výrobky, odlitky) nebo na průmysl (letectví, zkoušení při servisní činnosti). Norma ČSN EN ISO 9712 definuje následující výrobkové sektory:

 • odlitky (c) (železné a neželezné materiály)
 • výkovky (f) (všechny typy výkovků: železné a neželezné materiály)
 • svary (w) (všechny typy svarů, včetně pájení, pro železné a neželezné materiály)
 • trubky a potrubí (t) (bezešvé, svařované, železné i neželezné materiály, včetně plochých výrobků pro výrobu svařovaných trubek)
 • tvářené výrobky (wp) kromě výkovků (např. plechů, tyčí a prutů)
 • kompozitní materiály (p)

Průmyslové sektory jsou sektory, které slučují několik výrobkových sektorů obsahujících všechny nebo některé výrobky nebo určité materiály (například železné a neželezné kovy nebo nekovové materiály, jako jsou keramika, plasty a kompozitní materiály). Příklady průmyslových sektorů jsou např. údržba železnic, letectví. Při tvorbě průmyslových sektorů musí certifikační orgán přesně definovat ve své zveřejněné dokumentaci rozsah příslušného sektoru, co se týče výrobku, objektu nebo položky. Osoba certifikovaná v průmyslovém sektoru je považována za držitele certifikátu v jednotlivých sektorech, ze kterých je složen průmyslový sektor.

Pro NDT kontrolu svarových spojů musí být pracovník certifikován pro výrobkový sektor w nebo pro průmyslový sektor zahrnující výrobkový sektor w.

Školení pracovníků podle ČSN EN ISO 9712

Školení pracovníků probíhá ve školících střediscích schválených certifikačním orgánem. Minimální důlku školení stanovuje norma ČSN EN ISO 9712 na základě metody NDT zkoušení, kvalifikačního stupně a sektor(ů). Pro takzvaný přímý přístup (např. požadavek na stupeň 2 pro pracovníka, který dosud nemá stupeň 1) se počty hodin sčítají. Tedy např. pokud chce pracovník bez školení absolvovat školení pro vizuální kontrolu ve stupni 2, potom je celková minimální doba školení 16 hodin + 24 hodin = 40 hodin.

Případná redukce počtu hodin školení je možná v případech popsaných níže, za předpokladu, že celková délka snížení nepřesáhne 50 % délky školení. Jakékoliv zkrácení musí být schváleno certifikačním orgánem.

Pro všechny stupně:

 • pro uchazeče usilující o certifikaci ve více než jedné metodě (např MT, PT), nebo pro ty kteří již jsou certifikování a usilují o certifikaci v další metodě, v případě, že se určité předměty (např. výrobková technologie) opakují ve školicích osnovách, celkový počet hodin školení pro tyto metody (např. PT, MT, VT) se může snížit v souladu se školícími osnovami;
 • pro uchazeče, kteří z příslušného předmětu absolvovali zkoušku na technické vysoké škole nebo univerzitě, nebo dokončili alespoň dva roky inženýrského nebo vědeckého studia na technické vysoké škole nebo univerzitě, může být celkový počet hodin zkrácen až o 50 %.

Obecně je postup pro školení v přípravných kurzech pro pracovníky nedestruktivního zkoušení podle ČSN EN ISO 9712 následující:

Kvalifikace pracovníků podle ČSN EN ISO 9712

Kvalifikační zkoušky pracovníků probíhají ve školících střediscích schválených certifikačním orgánem. Před připuštěním ke kvalifikační zkoušce musí uchazeč splňovat minimálně požadavky na absolvované školení a na zrakovou způsobilost. Požadavky na zrakovou způsobilost jsou pro všechny stupně stanoveny v článku 7.4 takto: Uchazeč musí prokázat písemným dokladem uspokojivé zrakové schopnosti v souladu s následujícími požadavky:

 1. ostrost vidění nablízko musí umožňovat minimálně čtení Jaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí
 2. schopnost vidění barev musí být dostatečná k tomu, aby uchazeč mohl rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.

V návaznosti na certifikaci musí být testy ostrosti vidění nablízko prováděny jedenkrát ročně a musí být ověřeny zaměstnavatelem. Kvalifikační zkoušku vede pracovník, který je certifikován ve stupni 3 v příslušné metodě a sektoru. Kvalifikační zkouška sestává z testu z všeobecné části, testu ze specifické části a z praktické zkoušky.

Všeobecná zkouška

Obecná zkouška musí obsahovat pouze otázky, vybrané nepředvídatelným způsobem ze souboru otázek certifikačního orgánu nebo pověřeného kvalifikačního orgánu pro obecnou zkoušku, platné k datu zkoušky. Uchazeč musí odpovědět minimálně na počet otázek s vícenásobnou možností odpovědi, který je uveden v následující tabulce:

Specifická zkouška

Specifická zkouška musí obsahovat pouze otázky vybrané z aktuálního souboru specifických otázek certifikačního orgánu nebo pověřeného kvalifikačního orgánu, které se vztahují k příslušnému sektoru (sektorům). Při specifické zkoušce se od uchazeče vyžaduje odpověď nejméně na 20 otázek s vícenásobnou možností odpovědi, včetně otázek obsahujících výpočty, NDT postupy a otázky z pravidel, norem a specifikací. Pokud specifická zkouška zahrnuje dva nebo několik sektorů, musí být minimální počet otázek nejméně 30, rovnoměrně rozložených mezi průmyslové nebo výrobkové sektory.

Praktická zkouška

Praktická zkouška musí zahrnovat použití zkoušky pro předepsané zkušební vzorky, zapsání (a u uchazeče o stupeň 2 i vysvětlení) výsledných údajů v požadovaném rozsahu a protokolování výsledků v požadované formě.

Certifikace pracovníků podle ČSN EN ISO 9712

Uchazeč, který splňuje všechny podmínky, musí být certifikován a certifikační orgán musí učinit důkaz o této certifikaci dostupným. Toho lze dosáhnout vydáním tištěné formy certifikátu (certifikátů) a/nebo kapesního průkazu (kapesních průkazů) o způsobilosti a/nebo elektronickým uložením a zobrazením příslušných informací na webových stránkách certifikačního orgánu. Certifikační orgán Technická inspekce COP tohoto dosahuje vydáním certifikátu, průkazu pracovníka NDT a zveřejněním certifikátu na stránkách http://www.domzo13.cz/zkousenindt/vydane-certifikaty-osob.html . Pro vydání prvotního certifikátu pracovníka NDT zkoušení podle ČSN EN ISO 9712 je třeba doložit zrakovou způsobilost uchazeče, doklad o úspěšném složení kvalifikační zkoušky a doklad o průmyslové praxi potvrzený zaměstnavatelem. Průmyslovou praxí se rozumí praxe, uznaná certifikačním orgánem, získaná pod kvalifikovaným dohledem, v používání NDT metody v příslušném sektoru, nutná k získání dovedností a znalostí pro splnění kvalifikačních ustanovení. Minimální doba průmyslové praxe je opět daná normou ČSN EN ISO 9712 a je následující:

Platnost certifikátu

Maximální doba platnosti certifikátu je pět let. Certifikace pozbývá platnosti:

 • na základě rozhodnutí certifikačního orgánu, například po přezkoumání důkazů chování neslučitelného s postupy certifikace nebo porušení etického kodexu
 • pokud se osoba stane fyzicky nezpůsobilá vykonávat své povinnosti z důvodu ztráty zrakových schopnosti, každoročně ověřovaných pod odpovědnosti svého zaměstnavatele
 • pokud dojde k významnému přerušení činnosti (nepřítomnost nebo změna v činnosti, která brání certifikované osobě ve výkonu povinností odpovídajících stupni v metodě a v sektoru (sektorech) v rozsahu certifikace, buď v nepřetržitém období přesahujícím jeden rok, nebo ve dvou nebo více obdobích s celkovou dobou přesahující dva roky) v metodě, pro kterou je osoba certifikována
 • pokud osoba neuspěje při recertifikaci až do doby, než osoba splní požadavky pro recertifikaci nebo pro první certifikaci

Prodloužení platnosti certifikátu

Před uplynutím prvního období platnosti a pak každých deset let může být certifikace prodloužena certifikačním orgánem na další období pěti let na základě předložení:

 1. dokladu o uspokojivém výsledku testu zrakové schopnosti provedeného během posledních 12 měsíců
 2. ověřitelného dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení (viz 3.27) v metodě a sektoru, pro kterou se žádá o prodloužení certifikátu.

Pokud není splněno kritérium pro prodloužení podle odstavce b), musí osoba dodržet stejná pravidla jako pro recertifikaci.

Držitel certifikátu je odpovědný za iniciování postupu požadovaného pro prodloužení platnosti certifikátu. Podklady pro prodloužení musí být předloženy certifikačním orgánu během šesti měsíců před datem ukončení platnosti certifikátu. Výjimečně a na základě rozhodnutí certifikačního orgánu, mohou být vzaty v úvahu podklady předložené během 12 měsíců po datu ukončení platnosti. Po uplynutí této lhůty se nepřipouští žádné výjimky a uchazeči musí být povoleno usilovat o recertifikační zkoušku.

Recertifikace

Před ukončením každého druhého období platnosti (každých 10 let) může být certifikovaná osoba necertifikována certifikačním orgánem pro nové období pěti let nebo méně, pokud osoba splňuje kritéria následující pro obnovení:

 1. dokladu o uspokojivém výsledku testu zrakové schopnosti provedeného během posledních 12 měsíců
 2. ověřitelného dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení (viz 3.27) v metodě a sektoru, pro kterou se žádá o prodloužení certifikátu.

a splňuje příslušné podmínky popsané v následujícím textu. Je povinností držitelů certifikátů zahájit postupy potřebné k získání recertifikace. Pokud recertifikace je uplatněna po více než 12 měsících po uplynutí doby platnosti, musí být opět úspěšně složeny kompletní zkoušky (obecná, specifická a praktická) pro stupeň 1 a stupeň 2 a zkouška z hlavní metody pro stupeň 3.

Pro Stupeň 1 a 2:

Držitel certifikátu stupně 1 a stupně 2, který usiluje o recertifikaci musí úspěšně vykonat praktickou zkoušku, kterou se prokazuje trvající způsobilost k výkonu práce v rozsahu vyznačeném v certifikátu. Ta musí zahrnovat vyzkoušení zkušebních vzorků vhodných pro rozsah obnovené platnosti certifikace a kromě toho pro stupeň 2 vypracování písemné instrukce vhodné pro použití pracovníkem ve stupni 1. Pokud osoba nedosáhne hodnocení alespoň 70 % pro každý zkoušený vzorek, a pro stupeň 2 pro instrukci, musí mu být dovoleno dvakrát opakovat celou recertifikační zkoušku nejdříve po 7 dnech a před uplynutím 6 měsíců od první recertifikační zkoušky. V případě neúspěchu při těchto dvou povolených opakováních nesmí být platnost certifikátu obnovena a pro opětovné získání certifikace pro daný stupeň, sektor a metodu musí uchazeč požádat o novou certifikaci.

Pro Stupeň 3:

Popis kvalifikací pro stupeň 3 je mimo rozsah této přednášky, všechny informace lze získat z normy ČSN EN ISO 9712.

Pro ilustraci přikládám postup kvalifikace, certifikace, prodlužování a recertifikace:

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID