Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Způsob poskytování služeb

Systém řízení jakosti

Pro poskytování služeb v kvalitě vyplývající z požadavků zákazníka je ve společnosti zaveden, udržován a rozvíjen procesně orientovaný systém řízení jakosti, který zároveň splňuje požadavky mezinárodních akreditačních norem a legislativních a závazných předpisů těchto poskytovaných služeb. Jeho základ tvoří:

 • Politika jakosti , PDF politika jakosti,
 • Organizační schéma, PDF organizační struktura,
 • uspořádání činnosti do procesů (Mapa procesů),
 • dokumentované postupy jednotlivých procesů, ve kterých jsou stanoveny odpovědnosti pracovníků za jednotlivé činnosti,
 • systém pořizování a uchovávání záznamů.

Přístup ke službám

Společnost poskytuje své služby tak, že:

 1. Přístup ke službám mají všichni žadatelé bez rozdílu, např. bez rozdílu v jejich velikosti, členství v jakémkoliv sdružení, oboru působení.
 2. Nejsou uplatňovány žádné diskriminační podmínky omezující nebo zamezující přístup ke službám, včetně nepřiměřených finančních podmínek.
 3. Společnost si vyhrazuje právo neposkytnout své služby v případě,
  1. že není pro danou službu v určitém oboru kvalifikována/způsobilá, nebo
  2. pokud jsou požadovány mimo území ČR a/nebo v jiném než českém jazyce.

Nezávislost a nestrannost

Společnost poskytuje své služby nezávisle, nestranně a objektivně s vyloučením komerčních, finančních a jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky těchto služeb.
Své služby prokazování shody v oblasti certifikací, inspekcí a zkoušení poskytujeme jako tzv. třetí nezávislá strana. Vedoucí certifikačního orgánu se zavazuje "k zachovávání nestrannosti činností poskytovaných v rámci certifikačních služeb, jakožto základního aspektu certifikačních služeb poskytující důvěru v udělované certifikace, a k tomu, že se bude zabývat řízením případných konfliktů zájmů a zabezpečovat objektivitu certifikačních činností".
Svoji nestrannost a nezávislost zabezpečujeme rovněž finanční stabilitou společnosti z prostředků získaných výhradně z poskytovaných služeb. Společnost není finančně závislá na jiných zdrojích příjmu ani na jiných společnostech.

Důvěrnost

Společnost zajišťuje při výkonu svých činností zachování důvěrnosti informací získaných během poskytování služeb svým zákazníkům na všech úrovních. Důvěrné informace nejsou zpřístupněny třetí straně bez písemného souhlasu zákazníka, pokud není právním předpisem stanoveno jinak. Pokud je zpřístupnění důvěrných informací vyžadováno právním předpisem, je příslušný zákazník o poskytnutí důvěrných informací předem informován.
Jedná se především o zachování důvěrnosti cenových, výrobních, technologických a personálních informací, které je prakticky zakotveno:

 1. v písemných prohlášeních pracovníků společnosti o zachování důvěrnosti,
 2. v obchodních smlouvách uzavíraných se zákazníky a se subdodavateli,
 3. v postupech řízení dokumentů a záznamů.

Možnost reklamace, stížnosti a odvolání

Společnost plně odpovídá za poskytované služby a respektuje právo zákazníka nebo jiné strany na podání reklamace, stížnosti a odvolání. Tyto musí být podány písemně, a to na kterémkoliv pracovišti společnosti. Při jejich vyřizování se postupuje podle dokumentovaného postupu. Zákazník je nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich přijetí informován o způsobu řešení. V případě nespokojenosti zákazníka/dotčené strany s výsledky řešení neshody, se tito v případě, že se jedná certifikačních služby, mohou odvolat k Certifikačnímu výboru, a to opět písemně na kterémkoliv pracovišti společnosti. Způsob vyřizování stížností na Certifikační orgán pro certifikaci systému managementu, produktů a personálu je popsán zde.

Pojištění

Pro případné škody způsobené pracovníky společnosti při výkonu poskytovaných služeb má společnost sjednané pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za výrobek.
Příslušná smlouva je udržována v platnosti a v odpovídajícím rozsahu ředitelem společnosti.

Spolupráce

V zájmu výměny zkušeností a sledování pokroku ve vývoji technických předpisů a norem souvisejících s výkonem poskytovaných služeb, v mezích zachování nezávislosti a nestrannosti, spolupracuje společnost s jinými organizacemi, a to především s:

 • Českým normalizačním institutem (ČNI) při tvorbě a připomínkování technických norem,
 • Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v rámci plnění akreditačních kritérií a při uplatňování a propagaci akreditačního systému,
 • odbornými oborovými společnostmi a sdruženími,
 • dalšími inspekčními a certifikačními orgány, popř. jejími sdruženími.
Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID