Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Užitečné odkazy

Vytisknout
Vytvořeno úterý 10. říjen 2017 9:56

Český institut pro akreditaci (ČIA): Národní akreditační orgán, člen mezinárodních akreditačních sdružení a signatář mezinárodních multilaterálních dohod na evropské a mezinárodní úrovni, které zajišťují vzájemné uznávání výsledků akreditací a výsledků posuzování shody v akreditačním systému.

Český metrologický institut (ČMI): Hlavní výkonná organizace národního metrologického systému zajišťující národní a mezinárodní návaznost měřidel.

Český normalizační institut (ČSNI): Základní informace o tvorbě norem, právní úpravě technické normalizace, produktech a službách, které ČSNI nabízí. Součástí stránek je i seznam norem ČSN s možností vyhledávání.

Česká společnost pro jakost (ČSJ): Publikace a informace z oboru jakosti (ISO 9000, ISO 14000, VDA, QS 9000).

Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB): Autorizovaný národní orgán pro zkoušky svářečského personálu od EWF/EOTC, IIW.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO: Informace o činnosti ministerstva, o vybraných odvětvích hospodářství, o vnějších ekonomických vztazích ČR a další informace hospodářsko ekonomického charakteru, včetně informací o dotačních programech.

Národní politika podpory jakosti (NPJ): Informace o realizaci vládního programu NPJ. V rámci tohoto programu je zpřístupněn veřejnosti informační systém z různých oblastí týkajících se jakosti, včetně Národního registru certifikovaných organizací.

Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, seznam poslanců, poslaneckých klubů, výborů, komisí a delegací, dokumenty poslanecké sněmovny.

Sbírka zákonů České republiky: Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv zveřejněný Ministerstvem vnitra ČR v souladu s §12 zákona 309/1999 Sb.

Portál veřejné správy České republiky: Internetová elekronická brána do úředního světa České republiky. Cílem tohoto Portálu je především pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ): Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravující technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČD - informace k předpisu ČD V95/5: Informace GŘ ČD k předpisu ČD V95/5. Informace v oblasti výroby a oprav ŽKV pro skupinu ČD. Zkoušky osob odborně způsobilých podle předpisu ČD V95/5 a SDP MHD V4/2. Schvalování externích svářečských dozorů.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID