Inspekce tlakových zařízení

Vytisknout

Uvádění tlakových zařízení na trh EU

Na dodávání tlakových zařízení na trh se vztahuje nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (dále jen NV219) o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh a směrnice č. 2014/68/EU (dále jen PED) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Tyto právní předpisy se vztahují na navrhování, výrobu, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším pracovním tlakem PS větším než 0,5 bar.

Tlaková zařízení podle PED se dělí na čtyři kategorie I, II, III a IV vzestupně podle nebezpečnosti tohoto tlakového zařízení. Za určení kategorie tlakového zařízení je odpovědný výrobce tohoto tlakového zařízení. Kategorie tlakového zařízení se určuje podle následujících kritérií:

Při stanovení kategorie tlakového zařízení je nejprve nutné určit příslušný graf stanovení kategorie (příloha II PED – grafy posuzování shody) a podle tohoto grafu na základě nejvyššího dovoleného tlaku PS a vnitřního objemu V nebo jmenovité světlosti DN stanovit kategorii zařízení pomocí grafu. Následující obrázek graficky zobrazuje postup stanovení příslušného grafu a následně kategorie tlakového zařízení.

Postup stanovení kategorie

Aby mohlo být tlakové zařízení dodáno na trh, musí být podrobeno některému z postupů posouzení shody stanoveném v PED. Pro kategorii I se posuzování shody  provádí pouze výrobce, pro kategorie II, III a IV se posuzování shody účastní oznámený subjekt. Výrobce si zvolí některý z postupů stanovených pro kategorii, do které je tlakové zařízení zařazeno nebo může rovněž použít některý z postupů, které se vztahují na vyšší kategorii. Možnosti volby modulů posuzování shody pro jednotlivé kategorie jsou na následujících obrázcích.

Výjimkou jsou tlaková zařízení a sestavy podle § 3 odst. 5 NV219 nezařazené do kategorií I až IV, které nepodléhají posouzení shody, ale  musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí používanou v některém z členských států Evropské unie, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání. K těmto tlakovým zařízením a sestavám musí být přiložen návod k použití. Aniž jsou dotčena nařízení vlády a harmonizační právní předpisy Evropské unie, upravující umisťování označení CE, tato zařízení a sestavy se neopatřují označením CE.

Postupy posuzování shody