Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Inspekce jednoduchých tlakových nádob

Legislativa

Na dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh se vztahuje nařízení vlády č. 119/2016 Sb. (dále jen NV119) o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh a směrnice č. 2014/29/EU (dále jen SPVD) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh. Tyto právní předpisy se vztahují na navrhování, výrobu, zkoušení a posuzování shody jednoduchých tlakových nádob vyráběných sériově mající následující vlastnosti:

  • Jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene,
  • Části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku,
  • Skládají se z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou souosých klenutých den,
  • Nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen „součin PS.V“) není větší než 10 000 bar.L
  • Nejnižší dovolená teplota není nižší než –50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku.

Posuzování shody jednoduchých tlakových nádob

Nádoby u nichž je součin PS.V menší nebo roven 50 bar.L, musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí platnou v jednom z členských států. Nádoby u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, musí být před výrobou podrobeny EU přezkoušení typu (modul B). U nádob, které se nevyrábějí plně v souladu s harmonizovanými normami, musí výrobce předložit k přezkoušení prototyp úplné nádoby, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu, a technickou dokumentaci a další doklady pro přezkoumání a posouzení vhodnosti technického návrhu nádoby (modul B – výrobní typ).

Výroba nádob s PS.V ≤ 50 bar.L

Nádoby, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí platnou v jednom z členských států. Neprovádí se posouzení shody.

Posuzování shody nádob s 50 bar.L < PS.V ≤ 200 bar.L

Podle volby výrobce musí proběhnout posouzení shody v jednom ze dvou modulů. Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1), nebo shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C).

Posuzování shody nádob s 200 bar.L < PS.V ≤ 3.000 bar.L

Podle volby výrobce musí proběhnout posouzení shody v jednom ze dvou modulů. Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1), nebo shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2);

Posuzování shody nádob s 3.000 bar.L < PS.V ≤ 10.000 bar.L

Musí proběhnout posouzení shody s typem založené na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1).

Základní bezpečnostní požadavky

Základní bezpečnostní požadavky na jednoduché tlakové nádoby jsou stanoveny v příloze I směrnice SPVD. Posuzování shody je vlastně proces prokazování plnění základních bezpečnostních požadavků směrnice SPVD týkající se posuzované jednoduché tlakové nádoby. Způsob prokazování shody je dán použitým modulem posuzování shody. Příloha I definující základní bezpečnostní požadavky má 4 oddíly:

  1. 1. Materiály – požadavky na materiály použité pro nádoby.
  2. 2. Navrhování nádob – požadavky vztahující se na návrh nádob.
  3. 3. Výrobní postupy – požadavky na výrobu nádob. Pozor na požadavek na svářeče!!!
  4. 4. Uvádění nádob do provozu – obsahuje pouze požadavek na návod k použití

Základní bezpečnostní požadavky mají charakter cíle, bez stanovení způsobu, jak ho dosáhnout. Podrobné technické specifikace těchto požadavků jsou pak obsaženy v harmonizovaných technických specifikacích, mezi které patří především harmonizované evropské normy – hEN. Použití hEN je předpokladem shody se základními bezpečnostními požadavky PED, se kterými je konkrétní hEN harmonizována. Seznam základních bezpečnostních požadavků PED je v každé hEN přehledně zpracován v příslušné příloze (např. ZA) včetně provázání s články normy.

Seznam harmonizovaných norem ke směrnici SPVD je uveřejněn v úředním věstníku EU. Úřední věstník pro směrnici SPVD můžete získat zde: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels_en

Bohužel v době psaní tohoto článku neexistují harmonizované normy pro výrobu jednoduchých tlakových nádob, normy EN 286 jsou ve fázi revize.

Přehled nejpoužívanějších evropských norem pro tlaková zařízení

ČSN EN 286 „Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík“ - Řada norem pro materiály, návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení jednoduchých tlakových nádob.

EN ISO 9606 „Zkoušky svářečů - Tavné svařování“ – Řada norem zabývající se kvalifikací svářečů pro metody tavného svařování kovů. Pro jednoduché tlakové nádoby pouze část 1 oceli a část 2 Hliník a jeho slitiny.

EN ISO 15614Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování“ – Řada norem zabývající se kvalifikací postupů svařování WPQR na základě svařování normalizovaného zkušebního kusu. Pro jednoduché tlakové nádoby pouze část 1 oceli a část 2 hliník a jeho slitiny.

EN 10207             Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče“ – Technické dodací podmínky pro oceli používané na výrobu jednoduchých tlakových nádob

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID