Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Certifikace: Terminologie

Certifikace je potvrzení (prohlášení o shodě) vydané třetí stranou o splnění specifikovaných (certifikačních) požadavků dle normativních dokumentů. Certifikace je udělována formou certifikátu, který má stanovenou dobu platnosti.

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání záznamů, prohlášení, skutečností a jiných významných informací a pro jejich objektivní posouzení za účelem stanovení rozsahu, ve kterém jsou specifikované požadavky splněny.

Certifikační audit je pro účely CO takový audit, kdy je posuzován subjekt, kterému CO neudělil certifikaci a jehož záměrem je certifikace posuzovaného subjektu.

Dozorový audit je audit prováděný v průběhu platnosti certifikace za účelem jejího udržování. CO provádí dozorové audity obvykle 1x ročně.

Recertifikační audit je audit provedený v návaznosti na předchozí certifikaci udělenou CO, jehož záměrem je opět certifikace posuzovaného subjektu na další období. Návaznost na předchozí certifikaci je omezena 6 kalendářními měsíci od uplynutí platnosti certifikátu, ve kterých musí být recertifikační audit proveden.

Předcertifikační audit je certifikačním audit, jeho záměrem však není certifikace, ale pouze posouzení shody se specifikovanými (certifikačním) požadavky. Předcertifikační audit se obvykle využívá k posouzení připravenosti subjektu k certifikaci, tj. k posouzení dokumentace subjektu a plnění certifikačních požadavků v praxi, popř. pouze k posouzení dokumentace. Výsledky předcertifikačního auditu mohou být využity pro účely certifikačního auditu, pokud je tento proveden do 6 kalendářních měsíců od ukončení předcertifikačního auditu. Při předcertifikačním auditu nemusí být vyplňovány „Záznamy o neshodách“ včetně přijatých opatření ze strany posuzovaného subjektu. Zjištěné neshody musí být stanoveny ve „Zprávě z auditu“.

Stupně auditu:
1. stupeň auditu je posuzování dokumentace posuzovaného subjektu, které nemusí probíhat
na místě u posuzovaného subjektu.
2. stupeň auditu je posuzování na místě u posuzovaného subjektu za běžného provozu

Neshoda je nesplnění specifikovaného (certifikačního) požadavku. CO rozlišuje (klasifikuje) 2 druhy neshod. Klasifikaci neshod při auditu provádí vedoucí auditor.
- neshoda velká je neshoda nepřijatelná pro účely certifikace. Pokud má být certifikace
udělena, nesmí se taková neshoda vyskytovat.
- neshoda malá je neshoda přijatelná pro účely certifikace, pokud jejich počet nenarušuje
významně funkčnost posuzovaného systému/procesu. Tato neshoda musí být odstraněna
a její odstranění ověření nejpozději do příštího pravidelného dozorového auditu.

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID