Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Certifikace: Požadavky na certifikovaný subjekt

CO vyžaduje na certifikovaném subjektu formou smlouvy o kontrolní činnosti, aby:

  1. Dodržoval příslušná ustanovení příslušné technické normy, ve shodě s kterou byla certifikace udělena.
  2. Přijal pro účely posuzování, dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení posuzování, včetně předložení dokumentace k prostudování a přístupu do všech prostor, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a k pracovníkům.
  3. Prohlašoval, že je certifikován pouze v rozsahu, ve kterém mu byla udělena certifikace.
  4. Nepoužíval svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst CO a nečinil žádná vyjádření ohledně své certifikace, která by mohl CO považovat za zavádějící nebo neoprávněná.
  5. Při pozastavení nebo odnětí certifikace přestal používat veškerý propagační materiál obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci a vrátil veškeré certifikační dokumenty (certifikáty), které si CO vyžádá.
  6. Využíval certifikaci pouze k vyjádření toho, že je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty, a nepoužíval svou certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny CO.
  7. Zajistil, aby žádný certifikační dokument, značka nebo jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
  8. Při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhověl požadavkům CO.
  9. Vedl a dal CO na požádání k dispozici záznamy o všech stížnostech na certifikovaný subjekt a nápravných opatřeních přijatých v souladu s požadavky certifikačních norem a jiných normativních dokumentů.
  10. V době platnosti certifikátu bezodkladně informoval CO o všech zamýšlených změnách, které mohou mít vliv na platnost certifikátu.
Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID