Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Postup posuzování / certifikace

Postup certifikace systémů managementu

Certifikační proces má svá pravidla a náš akreditovaný certifikační orgán plně aplikuje požadavky norem ČSN EN ISO/IEC 17021. Před podáním žádosti a zahájením procesu certifikace je velice důležité, aby se kompetentní pracovníci organizace usilující o certifikaci seznámili s pravidly a postupy certifikačního orgánu. Předejde se tím hlavně případným nedorozuměním v případě některých nestandardních stavů v procesu certifikace (např. postupy při zjištění neshod vylučujících vydání certifikátu, podmínky platnosti certifikátu, atd.).

  • Jakmile je organizace seznámena s postupy certifikace a přesvědčena o tom, že je připravena úspěšně projít posuzováním, musí podat písemnou žádost o certifikaci. Žádosti o certifikaci jsou k dispozici zde http://www.domzo13.cz/certifikace/formulare-cov-cos.html. Naši pracovníci jsou připraveni telefonicky i emailem konzultovat případně dotazy směřující ke správnému vyplnění žádosti.
  • Po obdržení žádosti musíme žádost přezkoumat. Přezkoumává se jednak úplnost a správnost žádosti (kompletnost požadovaných informací) a dále se velmi zhruba posuzuje stupeň připravenosti organizace k posuzování.
  • Následně zpracujeme cenovou nabídku a návrh smlouvy o kontrolní činnosti, která je po vzájemném odsouhlasení podepsána oběma stranami.
  • Dále následuje domluva termínu, zpracování programu auditů, zpracování plánu auditu a provedení 1. stupně auditu. Hlavním cílem 1. stupně auditu je posoudit úroveň dokumentace, shromáždění nezbytných informací týkajících se rozsahu systému, procesů a umístění pracovišť zákazníka, vyhodnocení zda je zákazník připraven na druhý stupeň auditu. V případě, že během 1. stupně auditu jsou zjištěny závažné neshody, je třeba tyto neshody vyřešit.
  • Dále následuje domluva termínu, zpracování plánu auditu a provedení 2. stupně auditu. Cílem druhého stupně auditu je stanovit celkovou shodu systému organizace s normativními, legislativními či jinými dokumenty. Výstupem 2. stupně auditu je vždy písemné shrnutí, které je před ukončením auditu vzájemně odsouhlaseno vedoucím auditního týmu a zástupcem posuzované organizace.
  • Po úspěšném provedení 2. stupně auditu zpracujeme a nezávisle přezkoumáme zprávu z auditu. Následně k tomu určený pracovník vedení certifikačního orgánu na základě zprávy auditorů rozhodne o udělení certifikátů a dohodnutým způsobem dodáme certifikáty organizaci.
  • Je třeba si uvědomit, že doba platnosti certifikátu je 3 roky a podmínkou platnosti certifikátu je dodržování ustanovení norem a předpisů citovaných na certifikátu včetně podepsané smlouvy o kontrolní činnosti. Důležitou podmínkou platnosti certifikátu je provádění dozorových auditů s roční periodicitou.

Na obrázku je znázorněn obecný postup certifikace systému managementu.

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID