Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Výukové materiály

Výukové materiály pro kurzy IWE, IWT, IWS a IWP jsou k dispozici zde .

Schválení ATB pro IWE/IWT/IWS

Po dlouhé a náročné přípravě jsme úspěšně absolvovali audit České svářečské společnosti ANB pro oprávnění na pořádání kurzů Mezinárodní svářečský inženýr - IWE, Mezinárodní svářečský technolog - IWT a Mezinárodní svářečský specialista IWS. Na základě požadavků našich zákazníků jsme tedy rozšířili naše služby i o tyto vysoce žádané kvalifikace. Kurzy budou probíhat v moderní svářečské škole ARTWELD na adrese Ještědská 218/105, Liberec 8. Kurzy jsou organizovány formou výuky tři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) vždy od 8:00 do 17:00 hodin. Výuka je zajištěna vysoce kvalifikovanými lektory z Technické univerzity v Liberci a předními odborníky z výroby a praxe ve svařování. Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde v sekci vzdělávání.

Uplatnění pracovníků s kvalifikací IWE, IWT, IWS, IWP

Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Kvalifikace pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je plánování, provádění, dozor a inspekce musí ve většině případů splňovat přísné požadavky norem ISO 3834 a případně dalších výrobkových norem. Aby mohl pracovník působit jako svářečský dozor při výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel nebo jiných svařovaných výrobků, musí být kvalifikován podle jedné z následujících možností.

Mezinárodní svářečský inženýr – IWE

Pracovník s úplnými technickými znalostmi, kde jsou požadovány plné technické znalosti podle normy ISO 14731 (bod 6.2 a), pro plánování, provádění, dozor a zkoušení pro všechny úkoly a odpovědnosti ve svářečské výrobě. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský technolog – IWT

Pracovník se specifickými technickými znalostmi podle normy ISO 14731 (bod 6.2 b), kde úroveň technických znalostí je dostatečná pro plánování, provádění, dozor a zkoušení pro úkoly a odpovědnosti ve svářečské výrobě s vybraným nebo omezeným technickým rozsahem. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský specialista – IWS

Pracovník se základními technickými znalostmi ISO 14731 (bod 6.2 c), kde úroveň technických znalostí je dostatečná pro plánování, provádění, dozor a zkoušení pro úkoly a odpovědnosti ve svářečské výrobě s omezeným technickým rozsahem zahrnujícím pouze jednoduché svařované výrobky (viz příloha A). Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský praktik – IWP

Svářečské dozory se základní technickou znalostí pro svařování železničních kolejových vozidel dle EN 15085-2 (úroveň C dle kapitoly 5). Personál s nejméně tříletou zkušeností dozoru pro svařování při výrobě železničních kolejových vozidel.

Přístupové podmínky do kurzů pro vyšší svářečský personál

Podmínky pro uchazeče o diplom IWE, IWT, IWS a IWP jsou poměrně přísné a jsou definovány a uplatňovány ve všech školících střediscích schválených v Evropě (i jinde ve světě). Přístupové podmínky jsou ověřovány vždy neprodlěně po podání přihlášky do kurzu. V následující části jsou požadavky na uchazeče, kteří chtějí absolvovat některý z těchto kurzů.

Kurz mezinárodní svářečský inženýr – IWE

Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Kurz mezinárodní svářečský technolog – IWT

Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z technické střední školy uznané v ČR
 • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z jiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Kurz mezinárodní svářečský specialista – IWS

Pro přístup do kurzu IWS musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ze střední školy
 • Uchazeč je držitelem výučního listu v technickém oboru

Kurz specialista svařování betonářských ocelí - WRBS

Uchazeč o kvalifikaci specialisty svařování betonářských ocelí (WRBS) musí být v době nástupu do kurzu kvalifikován jako mezinárodní nebo evropský svářečský inženýr nebo technolog nebo specialista nebo praktik (IWE/EWE nebo IWT/EWT nebo IWS/EWS nebo IWP/ EWP). Kvalifikace musí být v souladu s pravidly EWF / IIW.

Kurz mezinárodní svářečský praktik – IWP

Pro přístup do kurzu IWP je nutné aby účastník byl i zručný při praktickém svařování a měl zkušenosti jako  svářeč v průmyslu nebo svářečské  škole. Kurz je určen pro získání a zlepšení teoretických a praktických dovedností.

 • Uchazeč o kvalifikaci mezinárodního svářečského praktika (IWP) musí být v době nástupu do kurzu držitelem platného certifikátu. Akceptovatelná je kterákoliv z následujících možností:

-         Platný certifikát podle EN 287-1 nebo EN ISO 9606, zkouška musí být provedena v poloze H-L045 (trubka s nakloněnou osou, směrem svařování nahoru s úhlem sklonu 45°), jednou z metod uvedených v EN ISO 9606

-         Platný certifikát podle EN ISO 9606, zkouška musí kvalifikovat pro polohu PE a detaily svaru ss nb, jednou z metod uvedených v EN ISO 9606

-         Platný certifikát podle EN ISO 9606, zkouška musí kvalifikovat pro polohy PF i PC a detaily svaru ss nb, jednou z metod uvedených v EN ISO 9606

 • Doporučené minimum pro vstup do kurzu je věk 21 let
 • Doporučené minimum pro vstup do kurzu je praxe minimálně 2 roky jako svářeč kovů
 • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP.
 • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora  musí být držitelem platného certifikátu podle EN 287-1 nebo EN ISO 9606 alespoň na dvě různé metody svařování

Kvalifikace „Svářečský instruktor“ v systému CWS ANB

 • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP.

Zkoušení, kvalifikace a certifikace svářečů plastů

Školení svářečů plastů

Školení a přípravné kurzy ke zkoušce svářečů plastů podle EN 13067, Doc. EWF 581-01 a TP G 927 04 pořádá svářečská škola ARTWELD. Pro výuku se využívají technická pravidla CWS ANB TP B č. 101 a pravidla TP G pro plynárenství. Od července 2017 je zkoušení a certifikace svářečů plastů zabudováno do informačního systému CWS ANB stejně jako zkoušky svářečů kovů. V praxi to znamená sjednocení výstupů (certifikátů) svářečů plastů a jejich jednoduché ověřování v registru svářečů na portálu CWS ANB.

Způsoby kvalifikace svářeče plastů

Svářeče plastů lze v současné době kvalifikovat třemi různými způsoby. Pro všechny tři způsoby platí, že na jeden certifikát lze zapsat maximálně pět zkoušek svářeče. Všechny tři způsoby zkoušení svářečů plastů jsou popsány dále.

Zkouška svářeče plastů podle EN 13067 a Doc. EWF 581

Tento způsob lze použít pouze v případě, kdy je svářeč plastů školen ve schváleném školícím středisku – ATB (Authorized Training Body) pro svářeče plastů. Příprava ke kvalifikační zkoušce musí splňovat náročná pravidla stanovené dokumentem EWF. Kvalifikační zkouška probíhá v souladu s dokumenty EWF a normou EN 13067. Výstupním dokladem je certifikát evropského svářeče plastů CEPW (Certified European Plastic Welder) vydávaný EWF.

Zkouška svářeče plastů podle ČSN EN 13067

Tento způsob lze použít ve všech případech, kdy jsou splněny požadavky normy ČSN EN 13067 na přípravu ke zkoušce a provedení kvalifikační zkoušky. Kvalifikační zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 13067. Výstupním dokladem je certifikát svářeče termoplastů vydávaný CWS ANB. Pokud byla příprava ke kvalifikační zkoušce provedena v souladu s Doc. EWF 581 je tato skutečnost vyznačena na certifikátu.

Zkouška svářeče plastů podle ČSN EN 13067 a TP G 927 04

Tento způsob lze použít když jsou splněny požadavky normy ČSN EN 13067 na přípravu ke zkoušce a provedení kvalifikační zkoušky a zároveň jsou splněny požadavky pravidla TP G 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“. Ne všechny zkoušky, které lze realizovat podle ČSN EN 13067 lze zkoušet podle TP G 927 04. Kvalifikační zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 13067 a pravidlem TP G 927 04. Výstupním dokladem je certifikát svářeče termoplastů vydávaný CWS ANB. Na certifikátu je vyznačena shoda s TP G 927 04 a označení zkoušky nejen podle ČSN EN 13067, ale i podle TP G 927 04.

Kombinace materiálových skupin a podskupin podle ČSN EN 13067 je v následující tabulce.

PVC
1.1 Svařování PVC horkým plynem kruhovou tryskou bez omezení
PVC 1.2 Svařování PVC rychlotryskou a horkým plynem bez omezení
PVC 1.3 Svařování PVC horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en >= 3
PP 2.1 Svařování PP rychlotryskou a horkým plynem bez omezení
PP 2.2 Svařování PP extruderem – en >= 3
PP 2.3 Svařování PP horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en >= 3
PP 2.4 Svařování PP horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky en >= 3, dn <= 315
PP 2.5 Svařování PP horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky dn > 315
PP 2.6 Svařování PP polyfúzní – objímky bez omezení
PP 2.7 Svařování PP elektrotvarovkou – objímky bez omezení
PE 3.1 Svařování PE rychlotryskou a horkým plynem bez omezení
PE 3.2 Svařování PE extruderem – en >= 3
PE 3.3 Svařování PE horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en >= 3
PE 3.4 Svařování PE horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky dn <= 315
PE 3.5 Svařování PE horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky dn > 315
PE 3.6 Svařování PE elektrotvarovkou – objímky dn <= 315
PE 3.7 Svařování PE elektrotvarovkou – objímky dn > 315
PE 3.8 Svařování PE elektrotvarovkou – sedla bez omezení
PE 3.9 Svařování PE polyfúzní – objímky bez omezení
PE 3.10 Svařování PE sedlové horkým tělesem – sedla bez omezení
PVDF 4.1 Svařování PVDF rychlotryskou a horkým plynem – en >= 2
PVDF 4.2 Svařování PVDF horkým tělesem na tupo ve stroji – desky en >= 2
PVDF 4.3 Svařování PVDF horkým tělesem na tupo ve stroji – trubky en >= 1,9
PVDF 4.4 Svařování PVDF polyfúzní – objímky bez omezení
ECTFE 5.1 Svařování ECTFE rychlotryskou a horkým plynem – en >= 1,6
PFA 5.1 Svařování PFA rychlotryskou a horkým plynem – en >= 1,6
FEP 5.1 Svařování FEP rychlotryskou a horkým plynem – en >= 1,6
ECTFE 5.2 Svařování ECTFE horkým tělesem na tupo ve stroji – bez omezení
PFA 5.2 Svařování PFA horkým tělesem na tupo ve stroji – bez omezení
FEP 5.2 Svařování FEP horkým tělesem na tupo ve stroji – bez omezení
PVC-P 6.1 Svařování PVC-P ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
PVC-P 6.2 Svařování PVC-P strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
PVC-P 6.3 Svařování PVC-P strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <=en <= 4
PVC-P 6.4 Svařování PVC-P strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
PE 7.1 Svařování PE ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 5
PE 7.2 Svařování PE strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 5
PE 7.3 Svařování PE strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1<= en <= 5
PE 7.4 Svařování PE strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 5
PE 7.5 Svařování PE ruční extruderem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 5
ECB 8.1 Svařování ECB ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
ECB 8.2 Svařování ECB strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
ECB 8.3 Svařování ECB strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
ECB 8.4 Svařování ECB strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 1 <= en <= 4
PP 9.1 Svařování PP ruční horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 <= en <= 3
PP 9.2 Svařování PP strojní horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 <= en <= 3
PP 9.3 Svařování PP strojní horkým klínem s horkým plynem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 <= en <= 3
PP 9.4 Svařování PP strojní horkým klínem elektricky – přeplátovaný spoj, pás 0,7 <= en <= 3
PP 9.5 Svařování PP ruční extruderem – přeplátovaný spoj, pás 0,7 <= en <= 3
PVC 1.4 Lepení rozpouštědlem – trubky dn <= 160
PVC 1.5 Lepení rozpouštědlem – trubky dn >= 160

 

Kombinace materiálových skupin a podskupin podle ČSN EN 13067 ve vztahu k TP G 927 04 je v následující tabulce. Materiál je vždy PE.

C-U/P.t 3.4
C-U/P.t.o 3.4/3.5
C-U/P.e.x 3.6
C-U/P.e.x 3.8
C-U/P.e.x 3.6/3.8
C-U/P.e.x.o 3.6/3.7
C-U/P.e.x.o 3.6/3.7/3.8
C-U/P.t.e.x 3.4/3.6/3.8
C-U/P.t.e.x.o 3.4/3.5/3.6
C-U/P.t.e.x.o 3.4/3.5/3.8
C-U/P.t.e.x.o 3.4/3.5/3.6/3.8
C-U/P.e.t.x.o 3.4/3.6/3.7
C-U/P.e.t.x.o 3.4/3.6/3.7/3.8
C-U/P.e.t.x.o.o 3.4/3.5/3.6/3.7
C-U/P.e.t.x.o.o 3.4/3.5/3.6/3.7/3.8

Zkoušení, kvalifikace a certifikace pracovníků ve svařování

Svářeči, páječi a operátoři

Naše společnost je v současné době největší zkušební organizací provádějící zkoušky svářečů, páječů a operátorů v České republice. Provádíme zkoušení a certifikaci svářečů v systému České svářečské společnosti ANB. Zkoušky svářečů provádíme ve svářečských školách nebo přímo na pracovištích výrobce - ve výrobních závodech. Zkoušky svářečů, páječů a operátorů provádíme včetně schválení pro pracovníky provádějící nerozebiratelné spoje tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice 2014/68/EU (PED). Dále zajišťujeme odsouhlasení pracovníků pro jaderná zařízení ČEZ, a.s. dle vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. Provádíme zkoušky svářečů pro kovové i nekovové materiály (plasty). V současné době provádíme zkoušky dle následujících norem a předpisů:

 • svářeči a páječi - základní kurzy dle požadavků normy ČSN 05 0705
 • svářeči - tavné svařování ocelí dle požadavků normy EN 287-1
 • svářeči - tavné svařování ocelí dle požadavků normy EN ISO 9606-1
 • svářeči - dle požadavků norem EN ISO 9606-2,3,4,5
 • svářeči - svařování litiny dle požadavků normy EN 287-6
 • operátoři a seřizovači - dle požadavků norem EN 1418 a EN ISO 14732
 • páječi - páječi pro tvrdé pájení dle požadavků normy EN ISO 13585
 • svářeči - svařování plastů dle EN 13067

Součástí zkoušení a certifikace personálu je i vazba na výrobkové normy:

 • EN 1090-1,2,3 pro oblast výroby a montáže ocelových a hliníkových konstrukcí
 • EN 15085-2 pro oblast výroby komponent a sestav kolejových vozidel

Možnost schvalování pracovníků dle platné legislativy:

 • Tlaková zařízení - Schvalování pracovníků zhotovujících nerozebiratelné spoje tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a Evropské směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU (PED)
 • Jaderná zařízení - vyhláška SÚJB č. 309/2005 Sb. - Schválení svářeče jaderných zařízení, dle podmínek NTD A.S.I. sekce I - Svařování

Ostatní kvalifikace

Provádíme školení a zkoušení Evropských a mezinárodních svářečských inženýrů ,technologů, specialistů a praktiků (EWP a IWP) a instruktorů svařování, kteří dále mohou vyučovat svařování a pájení ve svářečských školách v systému České svářečské společnosti ANB. Dále školíme a zkoušíme specialisty pro svařování betonářských ocelí (WRBS), kteří následně mohou dozorovat práce kde se svařují betonářské oceli. V případě zájmu o tyto kvalifikace si nejprve prostudujte přístupové podmínky do kurzů vyššího svářečského personálu.

Kontakt

V případě Vašeho zájmu se obraťte na kterékoliv naše pracoviště.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID