Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Jsme firma se silným sociálním cítěním a sponzorujeme některé projekty, které pomáhají lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Věříme, že poskytnutím sponzorského daru pro podporu těchto projektů pomáháme dobré věci. V současné době podporujeme tyto organizace a projekty:

Chráněné bydlení na Xaverově

Chráněné bydlení na Xaverově poskytuje sociální pobytovou službu chráněného bydlení. Tato služba poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální možné míře vést běžný způsob života. Klienty služby chráněného bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni. Chráněné bydlení poskytuje sociální službu pěti obyvatelům znevýhodněným mentálním postižením nebo duševní nemocí kombinovanou s mentálním postižením. Smyslem chráněného bydlení je umožnit lidem s handicapem bydlet v prostředí, které pro ně představuje domov, žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství. Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována asistence při sebeobsluze, obstarávání domácnosti a osobních záležitostí, rozvíjení individuálních zájmů, hledání pracovního uplatnění apod. Malé chráněné bydlení umožňuje osobní a individuální přístup ke každému z jeho obyvatel.

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dospělým lidem s dlouhodobým duševním nemocněním, především psychotickým, v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko a Karlovarsko. První obč. sdružení Fokus vzniklo na začátku roku 1990 v Praze a záhy rozšířilo svou činnost do regionů Mladá Boleslav, Liberec, Ústí nad Labem a Vysočina (Havlíčkův Brod a Pelhřimov), Turnov, Písek, Tábor a Opava. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická a sociální rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Sdružení získává prostředky na svou činnost ze státních dotací, grantů, sponzorských darů a výnosů některých pracovně - rehabilitačních programů.

Do programů poskytovaných Fokusem vstupují klienti výhradně na základě svého rozhodnutí a mohou z nich také kdykoliv odejít. Fokus Mladá Boleslav poskytuje svým klientům tyto služby: centra soc. rehabilitace, sociálně terapeutické dílny (např. knihařskou, šicí, zahradnickou, kavárnu v PL Kosmonosy), chráněné bydlení, agenturu podporovaného zaměstnávání. Vstup do těchto služeb probíhá přes terénní tým, který poskytuje klientům case management (koordinaci služeb poskytovaných nejen sdružením Fokus, ale i ostatními poskytovateli v regionu, které klient využívá, na základě rehabilitačního plánu vypracovaném společně s klientem a revidovaném v pravidelných intervalech).

Duševní nemoci jsou třetí nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu a pouze každý desátý duševně nemocný se vrací do práce. Být zdravý je pro část duševně nemocných nedosažitelný cíl. Přesto mohou žít jako zdraví lidé. Ale ani cesta k tomuto cíli nebývá zcela snadná a krátká a někdy není bez pomoci ostatních možná. O. s. Fokus vznikl právě pro ty, kteří se po různě dlouhém období nemoci vracejí zpátky do normálního života.

About us: Introduction & Services

Welcome to DOM - ZO 13, Ltd. company.
We offer services in conformity assessment (certification, inspection, qualification), that help to meet of legislation, technical standards and other documents requirements and to gain the ground in domestic and foreign market.
DOM - ZO 13, Ltd. company was established in the year of 1996 and its seat is in town Česká Třebová. In years 2000-2002 the company has expanded its activities to Ostrava and Prague. In years 2001 up to 2005 we came to our services expansion in conformity asessment that are provided in international accrediting system and currently they include following:

Certification of:

 • quality management systems (QMS) in accordance with ČSN EN ISO 9001 without or in connection with ČSN EN ISO 3834-2,
 • environmental management systems (EMS) in accordance with EN ISO 14001,
 • management systems of health and work safety in accordance with OHSAS 18001 (newly applied from 10/2006),
 • products - welding process in accordance with ČSN EN ISO 3834-2,-3,-4, including so called Europian certification in system of Europian Welding Federation of producers whose qualification is published in europian database,
 • qualification to steelwork production in accordance with ČSN 73 2601 Alteration 2.

Inspection:

 • qualification of welding procedures and relating processes for metallic and non-metallic materials
 • welding supervision: inspection of welded structures and products, documentation and processes related to welding in production

Personal Qualification:

 • welding staff qualification
  • welding practitioners (Europian/International)
  • metal and plastic materials welders
  • welding operators and setters
  • solders

Other Services:

Our intention is to provide our services expertly with the support of appropriate certificates manifesting our qualification. Due to a team of skilled and qualified people we offer our services in many different business branches.

Certifikace

 • systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001, bez a nebo ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2
 • systémů environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001
 • systémů managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001
 • systémů managementu bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001
 • procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2,-3,-4, dle ČSN EN ISO 14554-1,-2 a dle požadavků certifikačního schéma Evropské svářečské federace (EWF), tzv. evropská certifikace procesu svařování v systému České svářečské společnosti ANB
 • způsobilosti výrobců k výrobě ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2 a způsobilosti k výrobě hliníkových konstrukcí dle ČSN EN 1090-3
 • výrobců při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí dle ČSN EN 15085-2 včetně posouzení shody s předpisem ČD V95/5
 • více informací o certifikaci výrobců naleznete zde

Inspekce

 • kvalifikace postupů svařování a souvis. procesů pro kovové i nekovové/plastové materiály
 • odsouhlasování postupů svařování pro tlaková zařízení dle nařízení vlády (NV) č. 219/2016 Sb. (Směrnice 2014/68/EU).
 • inspekce při svařování ve výrobě: inspekce/nezávislý dozor při výrobě svařovaných konstrukcí/produktů, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním ve výrobní praxi
 • nedestruktivní zkoušení svarových spojů na pracovišti objednatele metodou VT, PT, MT, UT prováděné pracovníky s kvalifikací dle ČSN EN ISO 9712
 • více informací o inspekční činnosti naleznete zde

Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

 • posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 - oznámený subjekt / Notified Body č. 2570
 • posuzování dle harmonozovaných technických norem: ČSN EN 1090-1+A1:2012
 • inspekce při svařování ve výrobě: inspekce/nezávislý dozor při výrobě svařovaných konstrukcí/produktů, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním ve výrobní praxi
 • oprávnění k této činnosti naleznete zde

Zkoušení: Kvalifikace svářečského personálu

 • svářečských praktiků (Europian EWP/International IWP)
 • instruktorů a učitelů svářečských škol
 • svářečů kovů a plastů, svářečských operátorů a seřizovačů, páječů - pozn.: Tyto kvalifikace lze získat také přímo na Vašem pracovišti.
 • odsouhlasování pracovníků zhotovujících nerozebiratelné spoje tlakových zařízení dle NV č. 219/2016 Sb. (Směrnice 2014/68/EU) v systému České svářečské společnosti ANB
 • nabízíme kvalifikace svářečů betonářských ocelí.
 • více informací o vzdělávacích akcích naleznete zde

Zkoušení: Školení, kvalifikace, certifikace personálu pro NDT zkoušení

 • školení, zkoušky a certifikace pracovníků dle ČSN EN ISO 9712 provádějících nedestruktivní zkoušení
 • odsouhlasování pracovníků NDT pro tlaková zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU
 • školení pracovníků provádějících vizuální kontrolu svarů dle ČSN EN ISO 17637
 • více informací o vzdělávacích akcích naleznete zde

Ostatní služby

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID