Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU vyžaduje, aby nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení byly provedeny pracovníky s příslušnou kvalifikací. U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být tito pracovníci schváleni nezávislou organizací uznanou členským státem. Takovou uznanou nezávislou organizací je v rámci EU i společnost DOM - ZO 13, s.r.o.

Notifikace v systému NANDO

Dále jsme obdrželi sdělení, že dne 31.3.2014 byla do informačního systému NANDO zařazena notifikace DOM - ZO 13, s.r.o. pro činnost uznané nezávislé organizace podle bodu 3.1.3 přílohy č. 1 Evropské směrnice 97/23/EC. Tím došlo k oficiálnímu oznámení Evropské komisi a členským státům EU o pověření uznané nezávislé organizace k činnostem podle rozhodnutí č. 5/2014 o autorizaci. DOM - ZO 13, s.r.o. působí od tohoto dne jako uznaná nezávislá organizace v celém rozsahu uvedeného rozhodnutí. Od 19.7.2016 nahradila směrnici 97/23/EC směrnice 2014/68/EU a DOM - ZO 13, s.r.o. získala rozhodnutím ÚNMZ zde dne 20.7.2016 oprávnění k činnosti uznané nezávislé organizace dle nové směrnice 2014/68/EU a nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Záznam o notifikaci můžete ověřit v informačním systému NANDO nebo ho naleznete zde.

Postup schvalování pracovníků pro tlaková zařízení

Uznaná nezávislá organizace DOM - ZO 13, s.r.o. provádí odsouhlasování NDT pracovníků v souladu s nařízením vlády 219/2016 Sb., směrnicí 2014/68/EU a metodikou pro odsouhlasování NDT pracovníků CEN/TR 15589. Uznaná nezávislá organizace používá v souladu s metodikou CEN/TR 15589 tři postupy odsouhlasování, na základě toho, jakým způsobem byly osoby usilující o odsouhlasení kvalifikováni a/nebo certifikováni. Výkonným orgánem uznané nezávislé organizace pro odsouhlasování pracovníků NDT je Certifikační orgán Technická inspekce COP (dále jen COP). Informace o odsouhlasování pracovníků podává vedoucí COP Ing. Miloslav Musil telefonicky nebo emailem This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obecně je třeba dodat vyplněnou žádost o odsouhlasení pracovníka včetně kopií platných certifikátů, průmyslovou praxi v oboru NDT tlakových zařízení potvrzenou zaměstnavatelem a zrakovou způsobilost, všechny tyto formuláře jsou ke stažení zde: http://www.domzo13.cz/zkousenindt/formulare-ndt.html. COP následně rozhodne podle kterého z následujících postupů bude probíhat odsouhlasení pracovníka.

Postup A

COP postupuje podle postupu A v případě, že osoba usilující o odsouhlasení byla certifikována podle ČSN EN ISO 9712 v relevantním sektoru certifikačním orgánem Technická inspekce COP. V tomto případě není požadováno další řízení a osoba se považuje za odsouhlasenou v případě, že osoba doloží průmyslovou praxi v oblasti NDT zkoušení tlakových zařízení. Pokud osoba nemá požadovanou průmyslovou praxi při NDT zkoušení tlakových zařízení, bude odsouhlasení provedeno až po doložení této průmyslové praxe. Toto odsouhlasení bude součástí vydaného certifikátu. V případě, že osoba usilující o odsouhlasení zažádala o toto odsouhlasení až poté, co byl vydán certifikát certifikačním orgánem Technická inspekce COP, potom bude vydán nový certifikát s vyznačením odsouhlasení a původní certifikát bude zrušen nebo bude vydáno samostatné odsouhlasení pracovníka. O způsobu vydání odsouhlasení rozhoduje vedoucí COP nebo jeho zástupce, preferuje se vydání samostatného odsouhlasení.

Postup B

Při postupu B budou odsouhlaseny pouze osoby, které mají certifikát vydán certifikačním orgánem, který je akreditován příslušným národním akreditačním orgánem (v ČR je to český institut pro akreditaci o.p.s.). Před zahájením procesu odsouhlasení musí osoba usilující o odsouhlasení dodat COP vyplněnou žádost o odsouhlasení NDT pracovníka dle NV219 včetně všech požadovaných příloh. O odsouhlasení rozhoduje vedoucí nebo zástupce vedoucího COP na základě přezkoumání následujících dokumentů, které musí být v souladu s normou, podle které byl vydán certifikát (EN 473 nebo EN ISO 9712):

 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Kopie certifikátu(ů)
 • Ověření zrakových schopností ne starší než jeden rok
 • Potvrzení průmyslové praxe zaměstnavatelem, které musí zahrnovat NDT zkoušení tlakových zařízení
 • Etický kodex držitele certifikátu
 • Při obnovení odsouhlasení je třeba dodat kopii prvotního / posledního odsouhlasení

Postup odsouhlasení

Postup C

COP postupuje podle postupu C v případě, že osoba usilující o odsouhlasení je kvalifikována podle uznávané normy, která je ekvivalentní s EN ISO 9712. V tomto případě může být osoba odsouhlasena na základě kvalifikačního auditu on-site (na místě) – posouzení za účasti osoby usilující o odsouhlasení. Při postupu C budou odsouhlaseny pouze osoby, které jsou kvalifikovány podle uznávané normy, která je ekvivalentní s EN ISO 9712. Před zahájením procesu odsouhlasení musí osoba usilující o odsouhlasení dodat COP vyplněnou žádost o odsouhlasení NDT pracovníka dle NV219 včetně všech požadovaných příloh. O odsouhlasení rozhoduje vedoucí nebo zástupce vedoucího COP na základě zjištění jedno nebo více členného týmu posuzovatelů jmenovaných vedoucím COP nebo jeho zástupcem. Minimálně jeden z týmu posuzovatelů musí být držitel certifikátu NDT ve stupni 3 vydaného certifikačním orgánem třetí strany, pokrývající relevantní sektor (sektory) a takovou NDT metodu (metody), která je ekvivalentní s metodou používanou NDT pracovníky, pro kterou má být odsouhlasena. Při vícečlenném týmu posuzovatelů musí být jmenován vedoucí týmu, který zodpovídá za práci týmu a předání výsledků posuzování vedoucímu nebo zástupci vedoucího COP, který jmenoval tým posuzovatelů.

Postup odsouhlasení

Kvalifikaci a certifikaci pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení provádí náš akreditovaný certifikační orgán pro personál č. 3226 Technická inspekce COP. Všichni pracovníci školení v našem školícím středisku mohou po absolvování školení podle ČSN EN ISO 9712 zažádat o zkoušku a certifikaci podle ČSN EN ISO 9712. Oprávnění k činnosti pro certifikaci osob naleznete zde.

Dohled nad dodržováním nestrannosti certifikačního procesu z pohledu všech zainteresovaných stran provádí Programová komise. V případě stížností a odvolání se postupuje v souladu s dokumentem SD006 Řízení neshod, popis procesu vyřizování stížností a odvolání je zveřejněn zde. Certifikační orgán má na webových stránkách společnosti veřejně dostupné Prohlášení o nestrannosti.

Postup zkoušení a certifikace NDT pracovníků je následující:

Požadavky pro připuštění ke zkoušce

 1. Uchazeč musí před kvalifikační zkouškou prokázat dokladem, že uspokojivě dokončil školení v metodě, stupni a sektoru, pro který se hodlá kvalifikovat. Školení musí být v souladu s rozsahem a obsahem schváleného výukového programu COP popsaného v dokumentech COP.
 2. Uchazeč musí spolu s přihláškou ke kvalifikační zkoušce zaslat COP originál, nebo potvrzenou kopii dokladu o zrakové způsobilosti prokazující dostatečné zrakové schopnosti. Doklad musí být ověřen zaměstnavatelem, ověření zrakové způsobilosti musí být provedeno během posledních 12 měsíců. Formulář ověření zrakové způsobilosti je ke stažení zde http://www.domzo13.cz/dokumenty/ndt/TD402-F504_overeni_zrakovych_schopnosti.doc .
 3. Pro všechny stupně minimální délka praxe před přistoupením ke zkoušce musí být alespoň 20% délky praxe požadované pro certifikaci, nikdy však ne méně než jeden měsíc. Délka praxe je založena na nominální pracovní době 40 hodin/týden nebo zákonné délce pracovního týdne. Pokud osoba pracuje déle než 40 hodin týdně, může být do praxe započítán celkový počet hodin, ale požaduje se předložení důkazu této praxe. Konkrétní minimální délky praxe v měsících jsou stanoveny následující tabulkou:
NDT metoda Stupeň 1 Stupeň 2
VT, PT, MT
1 měsíc 1 měsíc

Prvotní certifikace nebo recertifikace před ukončení každého druhého období platnosti certifikátu (každých deset let)

 1. Žadatel vyplní žádost o kvalifikační zkoušku pracovníka NDT a zašle na certifikační orgnán Technická inspekce COP, seznam pracovišť je zde http://www.domzo13.cz/kontakty.html , seznam aktuálně vypsaných termínů zkoušek je zde http://www.domzo13.cz/vzdelavani/vzdelavani.html . K přihlášce je třeba rovněž dodat souhlas se zkušebním řádem, který je nutno zaslat podepsaný spolu s přihláškou ke zkoušce.
 2. Žadatel se zúčastní kvalifikační zkoušky pracovníka NDT. Zkušební řád je k dispozici zde.
 3. V případě úspěšného složení zkoušky certifikační orgán rozhodne o vydání/nevydání certifikátu na základě přihlášky ke zkoušce, jejíž součástí je ověření zrakových schopností, potvrzení průmyslové praxe a etický kodex držitele certifikátu.
 4. Žadatel bude uvědoměn o rozhodnutí certifikačního orgánu vydat/nevydat certifikát. V případě kladného rozhodnutí bude vystaven certifikát pracovníka NDT a průkaz pracovníka NDT.

Požadovaná minimální délka průmyslové praxe pro udělení certifikátu je:

NDT metoda
Stupeň 1
Stupeň 2
VT, PT, MT 1 měsíc
3 měsíce

Pro certifikaci ve stupni 2 je třeba, aby délka praxe zahrnovala dobu jako ve stupni 1. Pokud má být osoba kvalifikována přímo na stupeň 2, bez žádné praxe ve stupni 1, musí délka praxe sestávat ze součtu dob požadovaných pro stupeň 1 a stupeň 2. Není dovoleno žádné zkrácení doby praxe z výše uvedeného. V případě, že uchazeč usiluje o získání části praxe po úspěšném složení zkoušky, výsledky zkoušky zůstávají platné po dobu dvou let nebo po celkovou dobu praxe požadovanou pro příslušné metody podle toho, která doba je delší. Doklad o praxi musí být potvrzen zaměstnavatelem a předložen certifikačnímu orgánu.

Prodloužení platnosti certifikátu před uplynutím prvního období platnosti certifikátu a pak každých deset let

 1. Žadatel vyplní žádost o vydání certifikátu pracovníka NDT a zašle na certifikační orgnán Technická inspekce COP. Součástí žádosti je ověření zrakových schopností, potvrzení průmyslové praxe a etický kodex držitele certifikátu. Podklady musí být dodány během šesti měsíců před ukončením platnosti certifikátu.
 2. Žadatel bude uvědoměn o rozhodnutí certifikačního orgánu vydat/nevydat certifikát. V případě kladného rozhodnutí bude vystaven certifikát pracovníka NDT a průkaz pracovníka NDT.

Podmínkou prodloužení platnosti certifikátu je předložení dokladu o uspokojivém výsledku testu zrakové schopnosti provedeného během posledních 12 měsíců a ověřitelného dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení v metodě a sektoru, pro kterou se žádá o prodloužení certifikátu. Významným přerušením ve smyslu ČSN EN ISO 9712 je nepřítomnost nebo změna v činnosti, která brání certifikované osobě ve výkonu povinností odpovídajících stupni v metodě a v sektoru (sektorech) v rozsahu certifikace, buď v nepřetržitém období přesahujícím jeden rok, nebo ve dvou nebo více obdobích s celkovou dobou přesahující dva roky.

Schéma postupu zkoušení a (re)certifikace / prodloužení platnosti certifikátu

Postup certifikace pracovníků NDT

Použití odkazu na akreditaci

Jako akreditovaný certifikační orgán vystavujeme certifikáty NDT pracovníků s odkazy na akreditaci a s příslušnou akreditační značkou. Tato akreditační značka však podle zástupců ČIA nelze použít v případě, že je kvalifikace pracovníka NDT dále ještě na certifikátu schválena uznanou nezávislou organizací nebo oznámeným subjektem pro tlaková zařízení v souladu s požadavky směrnice 2014/68/EU (dříve 97/23/EC) PED. Pro tyto případy vydalo ČIA ve spolupráci s ÚNMZ jakožto oznamujícím orgánem pro PED informaci k této problematice, která je ke stažení zde. Přestože s touto informací vnitřně nesouhlasíme, stejně jako ostatní oznámené subjekty jsme nuceni se tomuto stavu přizpůsobit. Na certifikátech s vyznačeným schválením pro tlaková zařízení a osvědčeních o schválení pro tlaková zařízení se tedy neodkazujeme na akreditaci a na tyto dokumenty se nevztahují dohody o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody EA MLA. Pokud tedy držitel certifikátu chce mít certifikát s odkazem na akreditaci a zároveň být schválen pro tlaková zařízení, vystavíme mu doklady dva, jeden s odkazem na akreditaci, z titulu akreditovaného certifikačního orgánu a druhý neakreditovaný, ale schválený pro PED, z titulu oznámeného subjektu. Jiné řešení bohužel neexistuje a je to smutná ukázka byrokracie v našem státu.

Postup školení NDT pracovníků:

 1. Školení probíhá na pouze na školících střediscích schválených certifikačním orgánem. Seznam schválených školících středisek naleznete zde http://www.domzo13.cz/kontakty/skolici-strediska-ndt.html.
 2. Pracovník vyplní závaznou přihlášku do kurzu a podá vyplněnou žádost na příslušné školící středisko - seznam pracovišť je zde http://www.domzo13.cz/kontakty.html , seznam aktuálně vypsaných vzdělávacích akcí je zde http://www.domzo13.cz/vzdelavani/vzdelavani.html . Přihláška obsahuje rovněž formulář ověření zrakové schopnosti, který je nutno zaslat spolu s přihláškou do kurzu.
 3. Pracovník absolvuje požadovaný kurz dle platných osnov školícího střediska
 4. Pracovník dostane "Osvědčení o absolvování kurzu"
 5. Pracovník si může zažádat o kvalifikační zkoušku a certifikaci

Postup školení NDT pracovníků

Požadavky na školení:

Požadavky na školení jsou v souladu s ČSN EN ISO 9712. Minimální délka školení absolvovaného uchazečem o certifikaci musí pro příslušnou NDT metodu odpovídat požadavkům uvedeným v následující tabulce. Délka trvání školení závisí na odpovídajících matematických znalostech uchazeče a znalostech z nauky o materiálech a procesech. V případě, že se uchazeč neprokáže takovými znalostmi, certifikační orgán může vyžadovat dodatečné školení. Hodiny školení zahrnují jak praktické, tak teoretické školení.

NDT metoda
Stupeň 1
Stupeň 2
VT - vizuální kontrola
16 hodin
24 hodin
PT - kapilární zkoušení
16 hodin
24 hodin
MT - magnetická metoda prášková 16 hodin
24 hodin

Případná redukce počtu hodin školení je možná v případech popsaných níže, za předpokladu, že celková délka snížení nepřesáhne 50 % délky školení. Jakékoliv zkrácení musí být schváleno certifikačním orgánem.

 • pro uchazeče usilující o certifikaci ve více než jedné metodě (např MT, PT), nebo pro ty kteří již jsou certifikování a usilují o certifikaci v další metodě, v případě, že se určité předměty (např. výrobková technologie) opakují ve školicích osnovách, celkový počet hodin školení pro tyto metody (např. PT, MT, VT) se může snížit v souladu se školícími osnovami
 • pro uchazeče, kteří z příslušného předmětu absolvovali zkoušku na technické vysoké škole nebo univerzitě, nebo dokončili alespoň dva roky inženýrského nebo vědeckého studia na technické vysoké škole nebo univerzitě, může být celkový počet hodin zkrácen až o 50 %.

V současné době naše společnost provádí školení / přípravné kurzy pro certifikaci pracovníků NDT v metodách VT - vizuální zkoušení a PT - kapilární zkoušení pro stupně 1 a 2 ve výrobkovém sektoru w - svařované výrobky. Akreditovaný certifikační orgán č. 3226 Technická inspekce COP provádí kvalifikaci a certifikaci personálu pro nedestruktivní zkoušení.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 1
Osoba certifikovaná ve stupni 1 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod podle písemných instrukcí a pod dohledem pracovníka certifikovaného ve stupni 2 nebo stupni 3. V rozsahu odborné způsobilosti definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 1 pověřen zaměstnavatelem v souladu s NDT instrukcemi k:

 • nastavení NDT zařízení
 • provádění zkoušení
 • zaznamenání a klasifikování výsledků těchto zkoušek na základě písemných kritérií
 • podávání zprávy o výsledcích

Pracovník certifikovaný ve stupni 1 nesmí být odpovědný za výběr zkušební metody nebo techniky, ani za interpretaci výsledků zkoušky.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 2
Osoba certifikovaná ve stupni 2 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod v souladu s NDT postupy. V rozsahu odborné způsobilosti, definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 2 pověřen zaměstnavatelem k:

 • volbě NDT techniky pro zkušební metodu, která má být použita
 • definování omezení při použití zkušební metody
 • převádění NDT pravidel, norem, specifikací a postupů do NDT instrukcí přizpůsobených aktuálním pracovním podmínkám
 • nastavení a ověření nastavení zařízení
 • provádění a dohledu nad zkouškami
 • interpretaci a vyhodnocení výsledků podle použitých norem, pravidel, specifikací nebo postupů
 • provádění a dohledu všech činností ve stupni 2 nebo nižším než ve stupni 2
 • poskytnutí vedení pro pracovníky ve stupni 2 nebo ve stupni nižším než ve stupni 2
 • podávání zpráv o výsledcích NDT

Více o školení pracovníků NDT naleznete zde http://www.domzo13.cz/zkousenindt/skoleni-ndt.html .

Více o zkoušení a certifikaci pracovníků NDT naleznete zde http://www.domzo13.cz/zkousenindt/certifikace-pracovniku-ndt.html .

NDT zkoušení tlakových zařízení

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU vyžaduje, aby nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení byly provedeny pracovníky s příslušnou kvalifikací. U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být tito pracovníci schváleni nezávislou organizací uznanou členským státem. Takovou uznanou nezávislou organizací je v rámci EU i naše společnost DOM - ZO 13, s.r.o. Více o odsouhlasování pracovníků pro tlaková zařízení se dozvíte zde http://www.domzo13.cz/zkousenindt/tlakova-zarizeni-ndt.html .

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID